. 2023


334

110.jpg

Achieving High-Efficient Photoelectrocatalytic Degradation of 4-Chloroph-enol via Functional Reformation of Titanium-Oxo Clusters

Jing-Jing Liu, Sheng-Nan Sun, Jiang Liu*, Yi Kuang, Jing-Wen Shi, Long-Zhang Dong, Ning Li, Jia-Ni Lu, Jiao-Min Lin, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, 145(11):6112-6122.

link.pngLink   doc.pngPDF


333

110.jpg

An Interpenetrated 3D Covalent Organic Framework for Selective Stilbene Photo-Isomerization and Photocyclization

Tao-Yuan Yu, Qian Niu, Yifa Chen*, Meng Lu, Mi Zhang, Jing-Wen Shi, Jiang Liu, Yong Yan*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, 145:8860-8870.

link.pngLink   doc.pngPDF


332

110.jpg

Calix[4]arene-Functionalized Titanium-Oxo Compounds for Perceiving Differences in Catalytic Reactivity Between Mono- and Multimetallic Sites

Ning Li, Jiao-Min Lin, Run-Han Li, Jing-Wen Shi, Long-Zhang Dong, Jiang Liu, Jun He*, and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, 145(29):16098-16108.

link.pngLink   doc.pngPDF


331

110.jpg

Modulated Connection Modes of Redox Units in Molecular Junction Covalent Organic Framework for Artificial Photosynthetic Overall Reaction

Qi Li, Jia-Nan Chang, Zeng-Mei Wang*, Meng Lu, Can Guo, Mi Zhang, Tao-Yuan Yu, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, 145(42):23167-23175.

link.pngLink   doc.pngPDF


330

110.jpg

On-Off Switching of Photocatalytic Overall Reaction through Dynamic Spin State Transition in a Hofmann Clathrate System

Guo-Zhang Huang, Yuan-Sheng Xia, Feng Yang, Wei-Jian Long, Jing-Jing Liu, Jia-Peng Liao, Mi Zhang, Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023,145(49):26863-26870.

link.pngLink   doc.pngPDF


329

110.jpg

Engineering β-Ketoamine Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic Overall Water Splitting

Yan Yang, Xiaoyu Chu, Hong-Yu Zhang, Rui Zhang, Yu-Han Liu, Feng-Ming Zhang*, Meng Lu, Zhao-Di Yang* and Ya‐Qian Lan*. Nature Communications, 2023, 14:593.

link.pngLink   doc.pngPDF


328

110.jpg

A Pyrolysis-Free Ni/Fe Bimetallic Electrocatalyst for Overall Water Splitting

Ying Zang, Di-Qiu Lu, Kun Wang, Bo Li, Peng Peng*, Ya‐Qian Lan and Shuang-Quan Zang*. Nature Communications, 2023, 14:1792.

link.pngLink   doc.pngPDF


327

110.jpg

Oxidation-Reduction Molecular Junction Covalent Organic Frameworks for Full Reaction Photosynthesis of H2O2

Jia-Nan Chang, Qi Li, Jing-Wen Shi, Mi Zhang, Lei Zhang, Shan Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202218868.

link.pngLink   doc.pngPDF


326

110.jpg

Integrated Micro Space Electrostatic Field in Aqueous Zn-Ion Battery: Scalable Electrospray Fabrication of Porous Crystalline Anode Coating

Can Guo, Jie Zhou, Yuting Chen, Huifen Zhuang, Jie Li, Jianlin Huang, Yuluan Zhang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202300125.

link.pngLink   doc.pngPDF


325

110.jpg

Regulation of Redox Molecular Junctions in Covalent Organic Frameworks for H2O2 Photosynthesis Coupled with Biomass Valorization

Jia-Nan Chang, Jing-Wen Shi, Qi Li, Shan Li, Yi-Rong Wang, Yifa Chen*, Fei Yu*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 63(31):e202303606.

link.pngLink   doc.pngPDF


324

110.jpg

Dual Photosensitizer Coupled Three-Dimensional Metal-Covalent Organic Frameworks for Efficient Photocatalytic Reactions

Meng Lu, Shuai-Bing Zhang, Ming-Yi Yang, Yu-Fei Liu,   Jia-Peng Liao, Pei Huang, Mi Zhang*, Shun-Li Li, Zhong-Min Su and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62(31):e202307632.

link.pngLink   doc.pngPDF


323

110.jpg

Structural Evolution of Giant Polyoxometalate: From “Keplerate” to “Lantern” Type Mo132 for Improved Oxidation Catalysis

Jiang Liu, Nan Jiang, Jiao-Min Lin, Zhi-Bin Mei, Long-Zhang Dong, Yi Kuang, Jing-Jing Liu, Su-Juan Yao, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62(33): e202304728.

link.pngLink   doc.pngPDF


322

110.jpg

Synergistic Metal-Nonmetal Active Sites in a Metal-Organic Cage for Efficient Photocatalytic Synthesis of Hydrogen Peroxide in Pure Water

Jia-Ni Lu, Jing-Jing Liu, Long-Zhang Dong, Jiao-Min Lin, Fei Yu, Jiang Liu,* and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62(36):e20230850 5.

link.pngLink   doc.pngPDF


321

109.gif

Relative Local Electron Density Tuning in Metal-Covalent Organic Frameworks for Boosting CO2 Photoreduction

Mi Zhang, Pei Huang, Jia-Peng Liao, Ming-Yi Yang, Shuai-Bing Zhang, Yu-Fei Liu, Meng Lu*, Shun-Li Li, Yue-Peng Cai and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62(44):e202311999.

link.pngLink   doc.pngPDF


320

108.gif

In-Situ Interweaved High Sulfur Loading Li-S Cathode by Catalytically Active Metalloporphyrin Based Organic Polymer Binders

Xiaoman Yao, Can Guo, Chunlei Song, Meng Lu, Yuluan Zhang, Jie Zhou, Hui-Min Ding, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Advanced Materials, 2022, 2208846.

link.pngLink   doc.pngPDF


319

105.gif

Integrating Enrichment, Reduction And Oxidation Sites in One System for Artificial Photosynthetic Diluted CO2 Reduction

Yan Yang, Hong-Yu Zhang, Ya Wang, Lu-Hua Shao, Liang Fang, Hong Dong, Meng Lu, Long-Zhang Dong, Ya‐Qian Lan and Feng-Ming Zhang*. Advanced Materials, 2023, 35(40):2304170.

link.pngLink   doc.pngPDF


318

104.gif

Green Synthesis of Bifunctional Phthalocyanine-Porphyrin COFs in Water for Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction Coupled with Methanol Oxidation

Mi Zhang, Jia-Peng Liao, Run-Han Li, Sheng-Nan Sun, Meng Lu, Long-Zhang Dong, Pei Huang, Shun-Li Li, Yue-Peng Cai and Ya‐Qian Lan*. National Science Review, 2023, 10(11):nwad226.

link.pngLink   doc.pngPDF


317

103.gif

Fluorinated Solvent-Coupled Anion-Derived Interphase to Stabilize Silicon Microparticle Anodes for High-Energy-Density Batteries

Yan Liu, Yutong Huang, Xin Xu, Yang Liu, Jianghong Yang, Jiawei Lai, Junkai Shi, Shuxian Wang, Weizhen Fan*, Yue-Peng Cai, Ya‐Qian Lan* and Qifeng Zheng*. Advanced Functional Materials, 2023, 23(40):2303667.

link.pngLink   doc.pngPDF


316

102.gif

Integrating Metal Complex Units and Redox Sites into Thorium-Based Metal-Organic Frameworks for Selective Photocatalytic Oxidation of Sulfides

Xiu-Fen Li, Pengfei Wu, Liang Kan, Qian Niu, Sheng-Nan Sun, Qing Huang* and Ya‐Qian Lan*. Advanced Functional Materials, 2023, 33(51):2308534.

link.pngLink   doc.pngPDF


315

101.gif

Selective Generation of Electroreduction C1-C2 Products through Self-Regulation of Catalytically Active Cu Sites on The Same Coordination Cluster Catalyst

Rui Wang, Jiang Liu*, Long-Zhang Dong, Jie Zhou, Qing Huang, Yi-Rong Wang, Jing-Wen Shi, and Ya‐Qian Lan*. CCS Chemistry, 2023, 3(10):2237-2250.

link.pngLink   doc.pngPDF


314    113.gif

Implanting Built-in Electric Field in Hetero-Metallic Phthalocyanine Covalent Organic Frameworks for Light-Assisted CO2 Electroreduction

Xi Tian, Xin Huang, Jing-Wen Shi, Jie Zhou, Can Guo, Rui Wang, Yi-Rong Wang, Meng Lu, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. CCS Chemistry, 2023, 5(11):2557-2566.

link.pngLink   doc.pngPDF


313

100.jpg

Achieving High CO2 Photoreduction Activity by Conductive Crosslinks of Metal-Organic Framework

Ning Li, Gui-Qi Lai, Lai-Hon Chung, Fei Yu, Jun He* and Ya‐Qian Lan*. CCS Chemistry, 2023: 10.31635/ccschem.023.202303055.

link.pngLink   doc.pngPDF


312

113.gif

Electronic Tuning of CO2 Interaction by Oriented Coordination of N-Rich Auxillary in Porphyrin Metal-Organic Frameworks for Light-Assisted CO2 Electroreduction

Zhifeng Xin*, Xue Dong, Yi-Rong Wang, Qian Wang, Kejing Shen, Jing-Wen Shi, Yifa Chen*, Ya‐Qian Lan. Advanced Science, 2023, 2301261.

link.pngLink   doc.pngPDF


311     113.gif

Ultrafine Cu Nanoclusters Confined within Covalent Organic Frameworks for Efficient Electroreduction of CO2 to CH4 by Synergistic Strategy

Mi Zhang, Meng Lu, Ming-Yi Yang, Jia-Peng Liao, Yu-Fei Liu, Hao-Jun Yan, Jia-Nan Chang, Tao-Yuan Yu, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. eScience, 2023, 3(3):100116.

link.pngLink   doc.pngPDF


310

113.gif

Tailoring the Hydrophobic Interface of Core–Shell HKUST-1@Cu2O Nanocomposites for Efficiently Selective CO2 Electroreduction

Yan Wen, Wen-Hui Cheng, Yi-Rong Wang, Feng-Cui Shen* and Ya‐Qian Lan*. Small, 2023, 2307467.

link.pngLink   doc.pngPDF


309113.gif

Applications of Covalent Organic Frameworks in Sulfur-Based Battery Separators

Yuluan Zhang, Can Guo, Luanhua Zhou, Xiaoman Yao, Yiwen Yang, Huifen Zhuang, Yi-Rong Wang, Qing Huang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Small Science, 2023, 3(10):2300056.

link.pngLink   doc.pngPDF


308


113.gif

MOF Vertical Array Enables Continuous Ion Transport Pathways with High-Throughput

Shuxian Wang, Zhongliang Li, Fangying Shen, Zhiqin Ruan, Yutong Huang, Yang Liu, Yan Liu, Luyi Chen*, Ya‐Qian Lan* and Qifeng Zheng*. Journal of Materials Chemistry A, 2023, 11, 14025-14033.

link.pngLink   doc.pngPDF


307

113.gif

Rational Design and Synthesis of Advanced Metal-Organic Frameworks for Electrocatalytic Water Splitting

Yu-Jia Tang and Ya‐Qian Lan*. SCIENCE CHINA Chemistry, 2023: 10.1007/s11 426-022-1448-8.

link.pngLink   doc.pngPDF


306

113.gif

Selective Photosynthesis of Z-olefins through Crystalline Metal-Organic Cage-Initiated Expeditious Cascade Reactions

Jia-Ni Lu, Yunze Huang, Yuan-Sheng Xia, Long-Zhang Dong, Lei Zhang, Jing-Jing Liu, Lan-Gui Xie, Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan*. Carbon Energy, 2023, e396.

link.pngLink   doc.pngPDF


305

113.gif

A New, Efficient and Durable MoO2/Mo2C-C Cocatalyst with the Optimized Composition and Electronic Structure via In-Situ Carburization for Photocatalytic H2 Evolution

Xiu-Qing Qiao, Zizhao Wang, Chen Li, Houfeng Zhang, Dongfang Hou, Ya‐Qian Lan*, Dong-Sheng Li*. Chemical Engineering Journal, 2023, 455: 140791.

link.pngLink   doc.pngPDF


304

113.gif

Evolution Exploration and Structure Prediction of Keggin-Type Group IVB Metal-Oxo Clusters

Run-Han Li, Tian-Yi Dang, Wei Guan*, Jiang Liu*, Ya‐Qian Lan*, Zhong-Min Su. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(5): 108805.

link.pngLink   doc.pngPDF


303

113.gif

Uncovering the Synergistic Photocatalytic Behavior of Bimetallic Molecular Catalysts

Lin Yuan, Lei Zhang, Xiao-Xin Li, Jiang Liu*, Jing-Jing Liu, Long-Zhang Dong, Dong-Sheng Li, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2023, 34(1): 107146.

link.pngLink   doc.pngPDF


302

113.gif

Three-in-one Fe-Porphyrin Based Hybrid Nanosheets for Enhanced CO2 Reduction and Evolution Kinetics in Li-CO2 Battery

Shan Li, Jian-Hui Wang, Long-Zhang Dong, Yu Zhang, Xiao-Man Yao, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2023, 34(6):107633.

link.pngLink   doc.pngPDF


301

113.gif

Boosting CO2 electroreduction performance over fullerene-modified MOF-545-Co promoted by π–π interaction

Xue Dong, Zhifeng Xin*, Dong He, Jia-Ling Zhang, Ya‐Qian Lan, Qian-Feng Zhang, Yifa Chen*. Chinese Chemical Letters, 2023, 34(4): 107459.

link.pngLink   doc.pngPDF


300

113.gif

A Ferrocene-Modified Stable Metal–Organic Framework for Efficient CO2 Photoreduction Reaction

Gui-Qi Lai, Ning Li, Jun He* and Ya‐Qian Lan*. Chemical Communications, 2023, 59:12471-12474.

link.pngLink   doc.pngPDF


299

113.gif

Polyoxometalate-Derived Bimetallic Catalysts for Nitrogen Reduction Reaction

Xiaohan Li, Cong Xue, Xinru Zhou, Yuao Wei, Yingjie Yu, Yu Fu, Wenjing Liu* and Yaqian Lan*. Materials Chemistry Frontiers, 2023, 7:720-727.

link.pngLink   doc.pngPDF


298

113.gif

MOF-Derived Materials Enabled Lithiophilic 3D Hosts for Lithium Metal Anode — A Review

Tao Wei, Jiahao Lu, Mengting Wang, Cheng Sun, Qi Zhang, Sijia Wang, Yanyan Zhou, Daifen Chen* and Ya‐Qian Lan*. Chinese Journal of Chemistry, 2023, 41(15): 1861-1874.

link.pngLink   doc.pngPDF


297

113.gif

Progress in Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic CO2 Reduction

Yv-Fei Liu, Mi Zhang, Meng Lu* and Ya‐Qian Lan*. Progress in Chemistry, 2023: 10.7536/PC220936.

link.pngLink   doc.pngPDF


Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top