. 2022


296

110.jpg

Molecular Oxidation-Reduction Junctions for Artificial Photosynthetic Overall Reaction

Lei Zhang, Run-Han Li, Xiao-Xin Li, Jiang Liu*, Wei Guan, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. PNAS, 2022, 119(40): e2210550119.

link.pngLink   doc.pngPDF


295

110.jpg

Demystifying the Roles of Single Metal Site and Cluster in CO2 Reduction via Light and Electric Dual-Responsive Polyoxometalate-Based Metal-Organic Frameworks

Qing Huang, Qian Niu, Xiu-Fen Li, Jiang Liu, Sheng-Nan Sun, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li, Yue-Peng Cai and Ya‐Qian Lan*. Scinece Advances, 2022, 8, eadd5598.

link.pngLink   doc.pngPDF


294


110.jpg

Achieving High Photo/Thermocatalytic Product Selectivity and Conversion via Thorium Clusters with Switchable Functional Ligands

Qian Niu, Qing Huang, Tao-Yuan Yu, Jiang Liu,* Jing-Wen Shi, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2022, 144(40): 18586-18594.

link.pngLink   doc.pngPDF


293

110.jpg

Confining and Highly Dispersing Single Polyoxometalate Clusters in Covalent Organic Frameworks by Covalent Linkages for CO2 Photoreduction

Meng Lu, Mi Zhang, Jiang Liu, Tao-Yuan Yu, Jia-Nan Chang, Lin-Jie Shang, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2022, 144(4): 1861–1871.

link.pngLink   doc.pngPDF


292

110.jpg

Linking Oxidative and Reductive Clusters to Prepare Crystalline Porous Catalysts for Photocatalytic CO2 Reduction with H2O

Jie Zhou, Jie Li, Liang Kan, Lei Zhang, Qing Huang, Yong Yan*, Yifa Chen, Jiang Liu, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Nature Communication, 2022, 13: 4681

link.pngLink   doc.pngPDF


291

110.jpg

Tandem Utilization of CO2 Photoreduction Products for the Carbonylation of Aryl Iodides

Yuan-Sheng Xia, Meizhong Tang, Lei Zhang, Jiang Liu*, Cheng Jiang, Guang-Kuo Gao, Long-Zhang Dong, Lan-Gui Xie* and Ya‐Qian Lan*. Nature Communication, 2022, 13: 2964.

link.pngLink   doc.pngPDF


290


110.jpg

Light, Heat and Electricity Integrated Energy Conversion System: Photothermal-Assisted Co-Electrolysis of CO2 and Methanol

Yi-Rong Wang, Hui-Min Ding, Sheng-Nan Sun, Jing-Wen Shi, Yi-Lu Yang, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, e202212162.

link.pngLink   doc.pngPDF


289

110.jpg

Piezo-Photocatalytic Synergy in BiFeO3@COF Z-Scheme Heterostructures for High-Efficiency Overall Water Splitting

Mei-Ling Xu, Meng Lu, Guan-Ying Qin, Xiu-Mei Wu, Ting Yu, Li-Na Zhang, Kui Li*, Xin Cheng* and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, Accepted Article, e20221070.

link.pngLink   doc.pngPDF


288

110.jpg

Synergistic Manipulation of Hydrogen Evolution and Zinc Ion Flux in Metal-Covalent Organic Frameworks for Dendrite-Free Zn-Based Aqueous Batteries

Can Guo, Jie Zhou, Yuting Chen, Huifen Zhuang, Qi Li, Jie Li, Xi Tian, Yuluan Zhang, Xiaoman Yao, Yifa Chen*, Shun-Li Li and   Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(41): e202210871.

link.pngLink   doc.pngPDF


287

110.jpg

Covalent-Bonding Oxidation Group and Titanium Cluster to Synthesize a Porous Crystalline Catalyst for Selective Photo-Oxidation Biomass Valorization

Jia-Nan Chang, Qi Li, Yong Yan, Jing-Wen Shi, Jie Zhou, Meng Lu, Mi Zhang, Hui-Min Ding, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(37): e202209289.

link.pngLink   doc.pngPDF


286

110.jpg

Redox-Active Crystalline Coordination Catalyst for Hybrid Electrocatalytic Methanol Oxidation and CO2 Reduction

Sheng-Nan Sun, Long-Zhang Dong, Jia-Ru Li, Jing-Wen Shi, Jiang Liu*, Yi-Rong Wang, Qing Huang and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(34): e202207282.

link.pngLink   doc.pngPDF


285

109.gif

Nickel Glyoximate Based Metal-Covalent Organic Frameworks for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution

Lishan Sun, Meng Lu, Zongfan Yang, Zhenyi Yu, Xi Su, Ya‐Qian Lan* and Long Chen*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(30): e202204326.

link.pngLink   doc.pngPDF


284

108.gif

Covalent Organic Frameworks Based Functional Materials: Important Catalysts for Efficient CO2 Utilization

Meng Lu, Mi Zhang, Jiang Liu, Yifa Chen, Jia-Peng Liao, Ming-Yi Yang, Yue-Peng Cai, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022,   61(15): e202200003.

link.pngLink   doc.pngPDF


283


105.gif

Porphyrin-Based COF 2D Materials: Variable Modification of Sensing Performances by Post-Metallization

Ming Liu, Yong-Jun Chen, Xin Huang, Long-Zhang Dong, Meng Lu, Can Guo, Daqiang Yuan, Yifa Chen*, Gang Xu*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(12): e202115308.

link.pngLink   doc.pngPDF


282

104.gif

Imparting CO2 Electroreduction Auxiliary for Integrated Morphology Tuning and Performance Boosting in a Porphyrin-based Covalent Organic Framework

Yi-Rong Wang, Hui-Min Ding, Xiao-Yu Ma, Ming Liu, Yi-Lu Yang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(5): e202114648 .

link.pngLink   doc.pngPDF

Top 10 Most Downloaded Papers in Angewandte Chemie International Edition, 2021


281

103.gif

Anthraquinone Covalent Organic Frameworks Hollow Tubes as Binder Microadditives in Li-S Batteries

Can Guo, Ming Liu, Guang-Kuo Gao, Xi Tian, Jie Zhou, Long-Zhang Dong, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(3): e202113315.

link.pngLink   doc.pngPDF


280

102.gif

A Honeycomb-Like Porous Crystalline Hetero-Electrocatalyst for Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction

Yi-Lu Yang, Yi-Rong Wang, Long-Zhang Dong, Qi Li, Lei Zhang, Jie Zhou, Sheng-Nan Sun, Hui-Min Ding, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan. Advanced Materials, 2022, 2206706.

link.pngLink   doc.pngPDF


279

101.gif

Crystalline Porous Materials-Based Solid-State Electrolytes for Lithium Metal Batteries

Luyi Chen, Kui Ding, Kang Li, Zhongliang Li, Xueliang Zhang, Qifeng Zheng*, Yue-Peng Cai* and Ya‐Qian Lan*. EnergyChem, 2022, 4(3): 100073.

link.pngLink   doc.pngPDF


278    113.gif

Covalent Organic Frameworks: A New Platform for Next-generation Batteries of Na-, K- and Zn-ions

Ying Zang, Di-Qiu Lu and Ya‐Qian Lan*. Science Bulletin, 2022, 67(16): 1621-1624.

link.pngLink   doc.pngPDF


277


100.jpg

Phthalocyanine Based Metal-Organic Framework Ultrathin Nanosheet for Efficient Photocathode toward Light-Assisted Li-CO2 Battery

Jian-Hui Wang, Shan Li, Yifa Chen*, Long-Zhang Dong, Ming Liu, Jing-Wen Shi, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Advanced Functional Materials, 2022, 2210259, Early View.

link.pngLink   doc.pngPDF


276

113.gif

Calixarene-Functionalized Stable Bismuth Oxygen Clusters for Specific CO2-to-HCOOH Electroreduction

Jing-Wen Shi, Sheng-Nan Sun, Jiang Liu*, Qian Niu, Long-Zhang Dong, Qing Huang, Jing-Jing Liu, Rui Wang, Zhifeng Xin, Dongdi Zhang*, Jingyang Niu and Ya‐Qian Lan*. ACS Catalysis, 2022, 12: 14436-14444.

link.pngLink   doc.pngPDF


275     113.gif

Electronic Tuning of Active Sites in Bifunctional Covalent Organic Frameworks for Photoassisted CO2 Electrocatalytic Full Reaction

Huimin Ding, Yi-Rong Wang, Ming Liu, Jing-Wen Shi, Tao-Yuan Yu, Yuan-Sheng Xia, Meng Lu, Yi-Lu Yang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Chemistry of Materials, 2022, 34(23): 10752-10760.

link.pngLink   doc.pngPDF


274

113.gif

Anisotropically Hybridized Porous Crystalline Li-S Battery Separators

Yuluan Zhang, Can Guo, Jie Zhou, Xiaoman Yao, Jie Li, Huifen Zhuang, Yuting Chen, Yifa Chen*, Shun-Li Li, and Ya‐Qian Lan*. Small, 2022, 2206616, Early View.

link.pngLink   doc.pngPDF


273113.gif

CO2 Photoactivation Study of Adenine Nucleobase: Role of Hydrogen-Bonding Traction

Ning Li, Su-Juan Yao, Mei-Jie Wei, Jun He*, Weijie Chi* and Ya‐Qian Lan*. Small, 2022, 2206724, Early View.

link.pngLink   doc.pngPDF


272


113.gif

Keeping Superprotonic Conductivity over a Wide Temperature Region via Sulfate Hopping Sites-Decorated Zirconium-Oxo Clusters

Wei-Lian Xie, Xiao-Min Li, Jiao-Min Lin*, Long-Zhang Dong, Yu Chen, Ning Li, Jing-Wen Shi, Jing-Jing Liu, Jiang Liu*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Small, 2022, 2205444, Early View.

link.pngLink   doc.pngPDF


271

113.gif

Constructing Crystalline Redox Catalyst to Achieve Efficient CO2 Photoreduction Reaction in Water Vapor

Xiao-Xin Li, Lei Zhang, Lin Yuan, Tong Wang, Long-Zhang   Dong, Kai Huang*, Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan. Chemical Engineering Journal, 2022, 442(1): 136157.

link.pngLink   doc.pngPDF


270

113.gif

CO2-to-CH4 Electroreduction over Scalable Cu-Porphyrin Based Organic Polymers Promoted by Direct Auxiliary Bonding Interaction

Qi Li, Zeng-Mei Wang*, Yifa Chen*, Yi-Rong Wang, Can Guo, Qing Huang, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li, and Ya‐Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2022, 10: 25356-25362.

link.pngLink   doc.pngPDF


269

113.gif

Porous Copper Cluster-Based MOF with Strong Cuprophilic Interactions for Highly Selective Electrocatalytic Reduction of CO2 to CH4

Long-Zhang Dong, Yun-Feng Lu, Rui Wang, Jie Zhou, Yu Zhang, Lei Zhang, Jiang Liu, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Nano Research, 2022, 15: 10185–10193.

link.pngLink   doc.pngPDF


268

113.gif

Self-Assembly of Single Metal Sites Embedded Covalent Organic Frameworks into Multi-Dimensional Nanostructures for Efficient CO2 Electroreduction

Yi-Lu Yang, Yi-Rong Wang, Guang-Kuo Gao, Ming Liu, Chang Miao, Le-Yan Li, Wei Cheng, Zi-Yue Zhao, Yifa Chen*, Zhifeng Xin*, Shun-Li Li, Dong-Sheng Li and Ya‐Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2022, 33(3): 1439-1444.

link.pngLink   doc.pngPDF


267

113.gif

A Viologen-Functionalized Metal–Organic Framework for Efficient CO2 Photoreduction Reaction

Tong Wang, Lei Zhang, Jiang Liu*, Xiao-Xin Li, Lin Yuan, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Chemical Communications, 2022, 58(54): 7507-7510.

link.pngLink   doc.pngPDF


266

113.gif

Self-Sacrificing Template of the POMs-Based Composite for the High-Performance Organic–Inorganic Hybrid Cathode of Lithium-Ion Batteries

Feng-Cui Shen*, Can Guo, Sheng-Nan Sun, Zhen Lei and Ya‐Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2022, 61(29): 11182–11188.

link.pngLink   doc.pngPDF


265

113.gif

Ferrocene-Functionalized Crystalline Biomimetic Catalysts for Efficient CO2 Photoreduction

Su-Juan Yao, Ning Li, Jiang Liu*, Long-Zhang Dong, Jing-Jing Liu, Zhi-Feng Xin, Dong-Sheng Li, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2022, 61(4): 2167–2173.

link.pngLink   doc.pngPDF


264

113.gif

A 3D Interconnected Metal-Organic Framework-Derived Solid-State Electrolyte for Dendrite-Free Lithium Metal Battery

Zhongliang Li, Shuxian Wang, Junkai Shi, Yang Liu, Siyan Zheng, Hanqin Zou, Yilin Chen, Wenxi Kuang, Kui Ding, Luyi Chen, Ya-qian Lan, Yue-peng Cai*, Qifeng Zheng*. Energy Storage Materials, 2022, 47: 262-270.

link.pngLink   doc.pngPDF


263

113.gif

Superprotonic Conductivity of a Functionalized Metal–Organic Framework at Ambient Conditions

Xiao-Min Li, Yameng Wang, Yongbiao Mu, Jiang Liu*, Lin Zeng*, and Ya‐Qian Lan. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14(7): 9264–9271.

link.pngLink   doc.pngPDF


262

113.gif

A Microporous Cationic Ga(III)-MOF with Fluorescence Properties for Selective Sensing Fe3+ Ion and Nitroaromatic Compounds

Ji Wu, Hao Zhang, Yuhui Luo*, Wuyue Geng, Yaqian Lan*. Chemical Journal of Chinese Universities, 2022, 43(1), 20210617.

link.pngLink   doc.pngPDF


Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top