. 2021


261

111.gif

Coordination Environment Dependent Selectivity of Single-Site-Cu Enriched Crystalline Porous Catalysts in CO2 Reduction to CH4

Yu Zhang, Long-Zhang Dong, Shan Li, Xin Huang, Jia-Nan Chang, Jian-Hui Wang, Jie Zhou, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Nature Communications, 2020, 2021, 12: 6390.

link.pngLink   doc.pngPDF‍   

2021 Top 25 Chemistry and Materials Sciences Articles in Nature Communications


260

110.jpg


Enhanced Cuprophilic Interactions in Crystalline Catalysts Facilitate the Highly Selective Electroreduction of CO2 to CH4

Lei Zhang , Xiao-Xin Li, Zhong-Ling Lang, Yang Liu, Jiang Liu, Lin Yuan, Wan-Yue Lu, Yuan-Sheng Xia, Long-Zhang Dong, Da-Qiang Yuan and Ya-Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2021,143(10): 3808–3816.

link.pngLink   doc.pngPDF


259

109.gif

Predesign of Catalytically Active Sites via Stable Coordination Cluster Model System for Electroreduction of CO2 to Ethylene

Yun-Feng Lu, Long-Zhang Dong, Jiang Liu*, Ru-Xin Yang, Jing-Jing Liu, Yu Zhang, Lei Zhang, Yi-Rong Wang, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60(50): 26210-26217.

link.pngLink   doc.pngPDF


258

108.gif

Implanting Numerous Hydrogen-Bonding Networks in a Cu-Porphyrin- Based Nanosheet to Boost CH4 Selectivity in Neutral-Media CO2 Electroreduction

Yi-Rong Wang, Ming Liu, Guang-Kuo Gao, Yi- Lu Yang, Ru-Xin Yang, Hui-Min Ding, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60(40): 21952-21958.

link.pngLink   doc.pngPDF


257

105.gif

Partial Coordination-Perturbed Bi-Copper Sites for Selective Electroreduction of CO2 to Hydrocarbons

Rui Wang, Jiang Liu*, Qing Huang, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60(36): 19829-19835.

link.pngLink   doc.pngPDF


256

104.gif

Stepped Channels Integrated Lithium-Sulfur Separator via Photoinduced Multidimensional Fabrication of Metal-Organic Frameworks

Guang-Kuo Gao, Yi-Rong Wang, Si-Bo Wang, Ru-Xin Yang, Yifa Chen*, Yu Zhang, Cheng Jiang, Mei-Jie Wei, Huiyuan Ma and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60(18): 10147-10154.

link.pngLink   doc.pngPDF


255

103.gif

Stable Dioxin‐Linked Metallophthalocyanine Covalent Organic Frameworks (COFs) as Photo‐Coupled Electrocatalysts for CO2 Reduction

Meng Lu, Mi Zhang, Chun-Guang Liu,   Jiang Liu, Lin-Jie Shang,   Min Wang,   Jia-Nan Chang, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60(9): 4864-4871.

link.pngLink   doc.pngPDF


254

102.gif

Controllable synthesis of COFs-Based Multicomponent Nanocomposites from Core-shell to Yolk-Shell and Hollow-Sphere Structure for Artificial Photosynthesis

Mi Zhang, Jia-Nan Chang, Yifa Chen, Meng Lu, Tao-Yuan Yu, Cheng Jiang, Shun-Li Li, Yue-Peng Cai and Ya‐Qian Lan*. Advanced Materials, 2021, 33(48): 2105002.

link.pngLink   doc.pngPDF


253

101.gif

Boosting Highly Ordered Porosity in Lanthanum Metal-Organic Frameworks for Ring-Opening Polymerization of γ-Butyrolactone

Yifa Chen, Yong-Jun Chen, Yuquan Qi, Hong-Jing Zhu, Xianqiang Huang, Yi-Rong Wang, Ru-Xin Yang, Yu-He Kan, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Chem, 2021, 7(2): 463-479.

link.pngLink   doc.pngPDF


252

     113.gif

Identification of the Activity Source of CO2 Electroreduction by Strategic Catalytic Site Distribution in Stable Supramolecular Structure System

Sheng-Nan Sun, Ning Li, Jiang Liu,* Wen-Xin Ji, Long-Zhang Dong, Yi-Rong Wang and Ya-Qian Lan*. National Science Review, 2021, 8(3): nwaa195.

link.pngLink   doc.pngPDF


251

100.jpg

Single Metal Site and Versatile Transfer Channel Merged into Covalent Organic Frameworks Facilitate High-Performance Li-CO2 Batteries

Yu Zhang, Rong-Lin Zhong, Meng Lu, Jian-Hui Wang, Cheng Jiang, Guang-Kuo Gao, Long-Zhang Dong, Yifa Chen, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. ACS Central Science, 2021, 7(1): 175–182.

link.pngLink   doc.pngPDF


250

100.jpg

Design of Crystalline Reduction-Oxidation Cluster-Based Catalysts for Artificial Photosynthesis

Xiao-Xin Li,Lei Zhang, Jiang Liu*, Lin Yuan, Tong Wang, Jun-Yi Wang, Long-Zhang Dong, Kai Huang and Ya‐Qian Lan*. JACS Au, 2021, 8: 1288–1295.

link.pngLink‍   doc.pngPDF


249

113.gif

Efficient Charge Migration in Chemically-Bonded Prussian Blue Analog/CdS with Beaded Structure for Photocatalytic H2 Evolution

Mi Zhang, Yifa Chen,* Jia-Nan Chang, Cheng Jiang, Wen-Xin Ji, Le-Yan Li, Meng Lu, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li, Yue-Peng Cai and Ya-Qian Lan*. JACS Au, 2021, 1(2): 212–220.

link.pngLink   doc.pngPDF


248

113.gif

Recent Progress and Perspectives in Heterogeneous Photocatalytic CO2 Reduction through a Solid-Gas Mode

Hai-Ning Wang, Yan-Hong Zou, Hong-Xu Sun, Yifa Chen*, Shun-Li Li* and Ya-Qian Lan* . Coordination Chemistry Reviews, 2021, 438(1): 213906.

link.pngLink   doc.pngPDF


247

      113.gif

Metal-Organic Frameworks for Photo/Electrocatalysis

Junkuo Gao, Qing Huang, Yuhang Wu, Ya-Qian Lan* and Banglin Chen*. Advanced Energy & Sustainability Research, 2021, 8: 2100033.

link.pngLink   doc.pngPDF


246

113.gif

Self-Assembly of Anthraquinone Covalent Organic Frameworks as 1D Superstructures for Highly Efficient CO2 Electroreduction to CH4

Ming Liu, Yi-Rong Wang, Hui-Min Ding, Meng Lu, Guang-Kuo Gao, Long-Zhang Dong, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Science Bulletin, 2021,   66(16): 1659-1668.

link.pngLink   doc.pngPDF


245113.gif

Rational Electrolyte Design to Form Inorganic–Polymeric Interphase on Silicon-Based Anodes

Shaoxiong Yang, Yuping Zhang, Zhongliang Li, Norio Takenaka, Yan Liu, Hanqin Zou, Wenting Chen, Mingcong Du, Xu-Jia Hong, Rui Shang, Eiichi Nakamura, Yue-Peng Cai, Ya-Qian Lan, Qifeng Zheng*, Yuki Yamada and Atsuo Yamada*. ACS Energy Letter, 2021, 6(5): 1811-1820.

link.pngLink   doc.pngPDF


244113.gif

Ferrocene-Functionalized Polyoxo-Titanium Cluster for CO2 Photoreduction

Jing-Jing Liu , Ning Li, Jia-Wei Sun, Jiang Liu*, Long-Zhang Dong, Su-Juan Yao, Lei Zhang, Zhi-Feng Xin, Jing-Wen Shi, Jing-Xuan Wang, Shun-Li Li* and Ya-Qian Lan*. ACS Catalysis, 2021, 11(8): 4510–4519.

link.pngLink   doc.pngPDF


243

113.gif

Single-Atom Zinc and Anionic Framework as Janus Separator Coatings for Efficient Inhibition of Lithium Dendrites and Shuttle Effect

Chun-Lei Song, Ze-Hui Li, Lin-Yuan Ma, Mian-Zhang Li, Si Huang, Xu-Jia Hong*, Yue-Peng Cai* and Ya‐Qian Lan*. ACS Nano, 2021, 15,(8): 13436-13443.

link.pngLink   doc.pngPDF


242

113.gif

Establishing Spatially Elastic Hydrogen-Bonding Interaction in Electrochemical Process for Selective CO2-to-CH4 Conversion

Sheng-Nan Sun,   Jia-Ni Lu,   Qi Li,   Long-Zhang Dong,   Qing Huang,   Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan*. Chem Catalysis, 2021, 1(5): 1133-1144.

link.pngLink   doc.pngPDF


241

113.gif

Single-Metal Sites-Embedded Conjugated Macrocyclic Hybrid Catalysts Enable Boosted CO2 Reduction and Evolution Kinetics in Li-CO2 Batteries

Jian-Hui Wang, Yu Zhang, Ming Liu, Guang-Kuo Gao, Wenxin Ji, Cheng-Jiang, Xin Huang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Cell Reports Physical Science, 2021, 2(10): 100583.

link.pngLink   doc.pngPDF


240

113.gif

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into MnO2-Loaded Ultrathin Nanosheets as Efficient Cathode Catalysts for Li-CO2 Batteries

Cheng Jiang, Yu Zhang, Mi Zhang, Na-Na Ma, Guang-Kuo Gao, Jian-Hui Wang, Meng-Meng Zhang, Yifa Chen*, Shun-Li Li,* and Ya-Qian Lan*. Cell Reports Physical Science, 2021, 2(4): 100392.

link.pngLink   doc.pngPDF


239

113.gif

Efficient Electron Transfer from Electron‐Sponge Polyoxometalate to Single‐Metal Site Metal-Organic Frameworks for Highly Selective Electroreduction of Carbon Dioxide

Ming‐Liang Sun,Yi‐Rong Wang,Wen‐Wen He*,Rong‐Lin Zhong,Qing‐Zhi Liu,Shiyou Xu,Jing‐Mei Xu,Xiao‐Long Han,Xueying Ge,Shun‐Li Li,Ya‐Qian Lan*, Abdullah M. Al‐Enizi,Ayman Nafady and Shengqian Ma*. Small, 2021,17(20): 2100762.

link.pngLink   doc.pngPDF


238

113.gif

Self-Assembly of Hydroxyl Metal-Organic Polyhedra and Polymer into Cu-Based Hollow Spheres for Product-selective CO2 Electroreduction

Ru-Xin Yang, Yi-Rong Wang, Guang-Kuo Gao, Lin Chen, Yifa Chen*, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Small Structures, 2021, 7: 2100012.

link.pngLink   doc.pngPDF


237

113.gif

Carbon Quantum Dots Enriching Molecular Nickel Polyoxometalate over CdS Semiconductor for Photocatalytic Water Splitting

Yinjuan Dong, Qing Han, Qiyu Hu, Chunjiang Xu, Cingzhao Dong, Yong Peng, Yong Ding* and Ya‐Qian Lan*. Applied Catalysis B: Environmentals, 2021, 293(15): 120214.

link.pngLink   doc.pngPDF


236

113.gif

Crystalline Mixed-Valence Copper Supramolecular Isomers for Electroreduction of CO2 to Hydrocarbons

Jia-Ni Lu, Jiang Liu*, Lei Zhang, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9(41): 23477-23484.

link.pngLink   doc.pngPDF


235

113.gif

Implanting Polypyrrole in Metal-Porphyrin MOFs: Enhanced Electrocatalytic Performance for CO2RR

Zhifeng Xin*, Jingjing Liu, Xinjian Wang, Kejing Shen, Zibo Yuan, Yifa Chen* and Ya‐Qian Lan*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(46): 54959-54966.

link.pngLink   doc.pngPDF


234

113.gif

A Well-Defined Dual Mn-Site Based Metal-Organic Framework to Promote CO2 Reduction / Evolution in Li-CO2 Batteries

Long-Zhang Dong, Yu Zhang, Yun-Feng Lu, Lei Zhang, Xin Huang, Jian-Hui Wang, Jiang Liu, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Chemical Communications, 2021, 57(71): 8937-8940.

link.pngLink   doc.pngPDF


233

113.gif

Assembly of Two Mesoporous Anionic Metal–Organic Frameworks for Fluorescent Sensing of Metal Ions and Organic Dyes Separation

Yu-Hui Luo*, A-Di Xie, Ming-Gai Hu, Ji Wu, Dong-En Zhang and Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2021, 60(1): 167–174.

link.pngLink   doc.pngPDF


232

113.gif

In Situ Synthesis of Surface-Mounted Novel Nickel(II) Trimer-Based MOF on Nickel Oxide Hydroxide Heterostructures for Enhanced Methanol Electro-Oxidation

Ya-Ya Sun, Yan-Jiang Wang, Qiu Pi, Ya-Pan Wu*, Xue-Qian Wu, Shuang Li, Ya-Qian Lan, Qichun Zhang and Dong-Sheng Li*. Frontiers in Chemistry, 2021, 9: 10.3389/fchem.2021.780688.

link.pngLink   doc.pngPDF


231

113.gif

Two new pseudo-isomeric nickel (II) metal–organic frameworks with efficient electrocatalytic activity toward methanol oxidation

Shan Liu, Xiao Wang, Hong-Guang Yu, Ya-Pan Wu*, Bo Li, Ya-Qian Lan, Tao Wu, Jian Zhang and Dong-Sheng Li*. Rare Metals, 2021, 40: 489-498.

link.pngLink   doc.pngPDF


Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top