350
Redox Molecular Junction Metal‐Covalent Organic Frameworks for Light‐assisted CO2 Energy Storage
Jia-Nan Chang, Shan Li, Qi Li, Jian-Hui Wang, Can Guo, Yi-Rong Wang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and
Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2024, Just Accepted . Link PDF
349
Hybrid Membrane of Sulfonated Poly(aryl ether ketone sulfone) Modified by Molybdenum Clusters with Enhanced Proton Conductivity
Fang Ji, Fengyu Jiang, Hongwei Luo, Wen-Wen He*, Xu Han, Wangwang Shen, Menglong Liu, Tao Zhou, Jingmei Xu, Zhe Wang* and Ya-Qian Lan*. Small, 2024, Just Accepted .
Link PDF
348
Zigzag Hopping Site Embedded Covalent Organic Frameworks Coating for Zn Anode
Can Guo, Xin Huang , Jianlin Huang, Xi Tian, Yuting Chen, Wenhai Feng, Jie Zhou, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2024, Just Accepted .
Link PDF
347
Ferrocene-Functionalized Zirconium-Oxo Clusters for Achieving High-Performance Thermocatalytic Redox Reactions
Su-Juan Yao, Jiao-Min Lin, Long-Zhang Dong, Ying-Lin Li, Ning Li, Jiang Liu* and Ya-Qian Lan*. Science Bulletin, 2024, In Press .
Link PDF
346
Flexible Units Induced Three-dimensional Covalent Organic Frameworks with Hetero-motif Molecular Junction for Photocatalytic H2O2 Production
Jia-Peng Liao, Mi Zhang, Pei Huang, Long-Zhang Dong, Tian-Tian Ma, Guo-Zhang Huang, Yu-Fei Liu ,Meng Lu*, Shun-Li Li, and Ya-Qian Lan*. ACS Catalysis, 2024, 14: 3778-3787 .
Link PDF
345
Crystalline porous materials for catalytic conversion of lignin-related substances
Qing Huang, Pengfei Wu, Xiu-Fen Li, Yi-Rong Wang, Dan Tian* and
Ya-Qian Lan*. Aggregate, 2024, Just Accepted . Link PDF
344
Hetero-Motif Molecular Junction Photocatalysts: A New Frontier in Artificial Photosynthesis
Lei Zhang, Jiang Liu and Ya-Qian Lan*. Accounts of Chemical Research, 2024, Accepted Article .
Link PDF
343
Recent Advancements in Noble-Metal Electrocatalysts for Alkaline Hydrogen Evolution Reaction
Guoliang Gao*, Guangzhen Zhao, Guang Zhu*, Bowen Sun, Zixu Sun, Shun liLi and Ya-Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2024, In Press .
Link PDF
342
Post-synthetic Rhodium (III) Complexes in Covalent Organic Frameworks for Photothermal Heterogeneous C-H Activation
Teng Li, Pei-Lin Zhang, Long-Zhang Dong and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2024, Accepted Article .
Link PDF
341
Bridging the Homogeneous and Heterogeneous Catalysis by Supramolecular Metal-Organic Cages with Varied Packing Modes
Liang Kan, Lei Zhang, Long-Zhang Dong, Xiao-Han Wang, Run-Han Li, Chenxing Guo, Xiaopeng Li, Yong Yan*, Shun-Li Li, and Ya-Qian Lan*. Advanced Materials, 2024, 2310061.
Link PDF
340
Fullerene-Like Niobovanadate Cage Built from {(Nb)V5} Pentagon
Di Zhang, Changan Wang, Zhengguo Lin, Long-Zhang Dong, Chao Zhang, Zishuo Yao, Peng Lei, Jing Dong, Jianxin Du, Yingnan Chi*, Ya-Qian Lan* and Changwen Hu . Angewandte Chemie International Edition, 2024, e202320036.
Link PDF
339
Three-motif Molecular Junction Type Covalent Organic Frameworks for Efficient Photocatalytic Aerobic Oxidation
Ming-Yi Yang, Shuai-Bing Zhang, Mi Zhang, Ze-Hui Li, Yu-Fei Liu, Xing Liao, Meng Lu*, Shun-Li Li  and Ya-Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2024, 146(5): 3396-3404. Link PDF
338
A triple tandem reaction for the upcycling of products from poorly selective CO2 photoreduction systems
Yuan-Sheng Xia, Lei Zhang, Jia-Ni Lu, Xin-Hui Zhao, Long-Zhang Dong, Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan*. Nature Synthesis , 2024, Accepted Article. Link PDF
337
Hot-Pressing Metal Covalent Organic Frameworks as Personal Protection Films
Jiajia Wang, Li Li, Chuanshan Xu, Hong Jiang, Qin-Xie Xie, Xin-Yi Yang, Ji-Cheng Li, Huiying Xu, Yifa Chen*, Wei Yi*, Xu-Jia Hong* and Ya‐Qian Lan. Advanced Materials, 2024, Early View. Link PDF
336
Switching the Symmetry of Trinuclear Copper Cluster Catalyst for Electroreducing CO2 to Asymmetric C2 Product in Acidic Electrolyte
Rui Wang, Long-Zhang Dong, Jing-Wen Shi, Mi Zhang, Shun-Li Li, Ya‐Qian Lan* and Jiang Liu*. ACS Catalysis, 2024, 14, 741–750. Link PDF
335
Photocatalytic Aerobic Oxidation of C(sp3)-H Bonds
Lei Zhang, Run-Han Li, Xiao-Xin Li*, Shengyao Wang, Jiang Liu, Xiao-Xuan Hong, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Nature Communications, 2024, 15: 537 . Link PDF
334
Sulfur Atom-Directed Metal-Ligand Synergistic Catalysis in Zirconium/ Hafnium-Oxo Clusters for Highly Efficient Amine Oxidation
Sheng-Nan Sun, Qian Niu, Jiao-Min Lin*, Li-Ling He, Jing-Wen Shi, Qing Huang, Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan*. Science Bulletin, 2024, 69(4): 492-501. Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top