361
Ferrocene-Modified Covalent Organic Framework for Efficient Oxygen Evolution Reaction and CO2 Electroreduction
Sheng-Nan Sun, Li-Ling He, Qing Huang, Jiang Liu,* and Ya-Qian Lan. Chemical Communications, 2024, Just Accepted. Link PDF
360
Constructing Functional Radiation-Resistant Thorium Clusters for Catalytic Redox Reactions
Qian Niu, Tao-Yuan Yu, Jing-Wen Shi, Qing Huang, Long-Zhang Dong, Fei Yu, Shun-Li Li, Jiang Liu,* and Ya-Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2024, Just Accepted. Link PDF
359
A Covalent Organic Nanoribbon: Preparation, Single Crystal Structure with Chinese Luban Lock Configuration, and Photocatalytic Behavior
Lei Zhang, Zihao Chen, Xiao-Xin Li, Xiang Wang, Qianfeng Gu, Xin Wang, Chun-Sing Lee*, Ya-Qian Lan*  and Qichun Zhang*. Angewandte Chemie International Edition, 2024, Acceptede Article, e202411018. Link PDF
358
Cooperative Defect Engineering and Ligand Modification in UiO-66 to Achieve High Proton Conductivity
Xiao-Min Li, Junchao Jia, Mingyang Zhao, Dongbo Liu, Junkuo Gao* and Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2024, 60, 6777-6780. Link PDF
357
Porous Crystalline Conjugated Macrocyclic Materials and Their Energy Storage Applications
Yiwen Yang, Xiaoman Yao, Zhe Xuan, Xuanxu Chen, Yuluan Zhang, Taoping Huang, Mingjin Shi, Yifa Chen* and Ya-Qian Lan*. Materials Horizons, 2024, Advance Article. Link PDF
356
A Solvent-Free Processed Low-Temperature Tolerant Adhesive
Xiaoming Xie, Yulian Jiang, Xiaoman Yao, Jiaqi Zhang, Zilin Zhang, Taoping Huang, Runhan Li*, Yifa Chen*, Shun-Li Li and
Ya-Qian Lan*. Nature Communications, 2024, 15: 5017. Link PDF
355
Hydrazone-Linked Covalent Organic Frameworks
Huifen Zhuang, Can Guo, Jianlin Huang, Liwen Wang, Zixi Zheng, Hai-Ning Wang*, Yifa Chen*, and
Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2024, Accepted Article, e202404941. Link PDF
354
Frontiers in Design and Applications of Biomacromolecule@COFs Composites
Wenhai Feng, Can Guo, Rui Xu, Zhi Yang, Haifu Zhang, Luanhua Zhou, Hai-Ning Wang, Yifa Chen,* and
Ya-Qian Lan. Coordination Chemistry Reviews, 2024, 515: 215965. Link PDF
353
Multi-Metal Porous Crystalline Materials for Electrocatalysis Applications
Ming Yue, Yi-Rong Wang*, Jia-Yong Weng, Jia-Li Zhang, Da-Yu Chi, Mingjin Shi, Xiao-Gang Hu*, Yifa Chen*, Shun-Li Li and
Ya-Qian Lan. Chinese Chemical Letters, 2024, Just Accepted. Link PDF
352
Photochromic Radical States in Three-Dimensional COFs with zyg Topology for Enhanced Photocatalysis
Tian-Tian Ma, Guo-Zhang Huang, Xiao-Han Wang, Yan Liang, Run-Han Li, Bin Wang, Su-Juan Yao, Jia-Peng Liao, Shun-Li Li, Yong Yan* and
Ya-Qian Lan*. National Science Review, 2024, Accepted Article, nwae177. Link PDF
351
Polyoxometalate-Based Plasmonic Electron Sponge Membrane for Nanofluidic Osmotic Energy Conversion
Chengcheng Zhu, Li Xu, Yazi Liu, Jiang Liu, Jin Wang, Hanjun Sun, Ya-Qian Lan* and Chen Wang*
. Nature Communications, 2024, 15: 4213. Link PDF
350
Redox Molecular Junction Metal‐Covalent Organic Frameworks for Light‐assisted CO2 Energy Storage
Jia-Nan Chang, Shan Li, Qi Li, Jian-Hui Wang, Can Guo, Yi-Rong Wang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and
Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2024, 63(23): e202402458. Link PDF
349
Hybrid Membrane of Sulfonated Poly(aryl ether ketone sulfone) Modified by Molybdenum Clusters with Enhanced Proton Conductivity
Fang Ji, Fengyu Jiang, Hongwei Luo, Wen-Wen He*, Xu Han, Wangwang Shen, Menglong Liu, Tao Zhou, Jingmei Xu, Zhe Wang* and Ya-Qian Lan*. Small, 2024, Accepted Article, 2312209 .
Link PDF
348
Zigzag Hopping Site Embedded Covalent Organic Frameworks Coating for Zn Anode
Can Guo, Xin Huang , Jianlin Huang, Xi Tian, Yuting Chen, Wenhai Feng, Jie Zhou, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2024, 63(23): e202403918 .
Link PDF
347
Ferrocene-Functionalized Zirconium-Oxo Clusters for Achieving High-Performance Thermocatalytic Redox Reactions
Su-Juan Yao, Jiao-Min Lin, Long-Zhang Dong, Ying-Lin Li, Ning Li, Jiang Liu* and Ya-Qian Lan*. Science Bulletin, 2024, 69(10): 1418-1426.
Link PDF
346
Flexible Units Induced Three-dimensional Covalent Organic Frameworks with Hetero-motif Molecular Junction for Photocatalytic H2O2 Production
Jia-Peng Liao, Mi Zhang, Pei Huang, Long-Zhang Dong, Tian-Tian Ma, Guo-Zhang Huang, Yu-Fei Liu ,Meng Lu*, Shun-Li Li, and Ya-Qian Lan*. ACS Catalysis, 2024, 14: 3778-3787 .
Link PDF
345
Crystalline porous materials for catalytic conversion of lignin-related substances
Qing Huang, Pengfei Wu, Xiu-Fen Li, Yi-Rong Wang, Dan Tian* and
Ya-Qian Lan*. Aggregate, 2024, Accepted Article, e525 . Link PDF
344
Hetero-Motif Molecular Junction Photocatalysts: A New Frontier in Artificial Photosynthesis
Lei Zhang, Jiang Liu and Ya-Qian Lan*. Accounts of Chemical Research, 2024, 57(6): 870–883 .
Link PDF
343
Recent Advancements in Noble-Metal Electrocatalysts for Alkaline Hydrogen Evolution Reaction
Guoliang Gao*, Guangzhen Zhao, Guang Zhu*, Bowen Sun, Zixu Sun, Shun liLi and Ya-Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2024, In Press .
Link PDF
342
Post-synthetic Rhodium (III) Complexes in Covalent Organic Frameworks for Photothermal Heterogeneous C-H Activation
Teng Li, Pei-Lin Zhang, Long-Zhang Dong and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2024, 63(14): e202318180 .
Link PDF
341
Bridging the Homogeneous and Heterogeneous Catalysis by Supramolecular Metal-Organic Cages with Varied Packing Modes
Liang Kan, Lei Zhang, Long-Zhang Dong, Xiao-Han Wang, Run-Han Li, Chenxing Guo, Xiaopeng Li, Yong Yan*, Shun-Li Li, and Ya-Qian Lan*. Advanced Materials, 2024, 36(15): 2310061.
Link PDF
340
Fullerene-Like Niobovanadate Cage Built from {(Nb)V5} Pentagon
Di Zhang, Changan Wang, Zhengguo Lin, Long-Zhang Dong, Chao Zhang, Zishuo Yao, Peng Lei, Jing Dong, Jianxin Du, Yingnan Chi*, Ya-Qian Lan* and Changwen Hu . Angewandte Chemie International Edition, 2024, 63(11):  e202320036.
Link PDF
339
Three-motif Molecular Junction Type Covalent Organic Frameworks for Efficient Photocatalytic Aerobic Oxidation
Ming-Yi Yang, Shuai-Bing Zhang, Mi Zhang, Ze-Hui Li, Yu-Fei Liu, Xing Liao, Meng Lu*, Shun-Li Li  and Ya-Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2024, 146(5): 3396-3404. Link PDF
338
A triple tandem reaction for the upcycling of products from poorly selective CO2 photoreduction systems
Yuan-Sheng Xia, Lei Zhang, Jia-Ni Lu, Xin-Hui Zhao, Long-Zhang Dong, Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan*. Nature Synthesis , 2024, 3: 406-418. Link PDF
337
Hot-Pressing Metal Covalent Organic Frameworks as Personal Protection Films
Jiajia Wang, Li Li, Chuanshan Xu, Hong Jiang, Qin-Xie Xie, Xin-Yi Yang, Ji-Cheng Li, Huiying Xu, Yifa Chen*, Wei Yi*, Xu-Jia Hong* and Ya‐Qian Lan. Advanced Materials, 2024, 36(13): 2311519. Link PDF
336
Switching the Symmetry of Trinuclear Copper Cluster Catalyst for Electroreducing CO2 to Asymmetric C2 Product in Acidic Electrolyte
Rui Wang, Long-Zhang Dong, Jing-Wen Shi, Mi Zhang, Shun-Li Li, Ya‐Qian Lan* and Jiang Liu*. ACS Catalysis, 2024, 14, 741–750. Link PDF
335
Photocatalytic Aerobic Oxidation of C(sp3)-H Bonds
Lei Zhang, Run-Han Li, Xiao-Xin Li*, Shengyao Wang, Jiang Liu, Xiao-Xuan Hong, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Nature Communications, 2024, 15: 537 . Link PDF
334
Sulfur Atom-Directed Metal-Ligand Synergistic Catalysis in Zirconium/ Hafnium-Oxo Clusters for Highly Efficient Amine Oxidation
Sheng-Nan Sun, Qian Niu, Jiao-Min Lin*, Li-Ling He, Jing-Wen Shi, Qing Huang, Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan*. Science Bulletin, 2024, 69(4): 492-501. Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top