330
On-Off Switching of Photocatalytic Overall Reaction through Dynamic Spin State Transition in a Hofmann Clathrate System
Guo-Zhang Huang, Yuan-Sheng Xia, Feng Yang, Wei-Jian Long, Jing-Jing Liu, Jia-Peng Liao, Mi Zhang, Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023,145(49):26863-26870. Link PDF
329
Tailoring the Hydrophobic Interface of Core–Shell HKUST-1@Cu2O Nanocomposites for Efficiently Selective CO2 Electroreduction
Yan Wen, Wen-Hui Cheng, Yi-Rong Wang, Feng-Cui Shen* and Ya‐Qian Lan*. Small, 2023, 2307467. Link PDF
328
A Ferrocene-Modified Stable Metal–Organic Framework for Efficient CO2 Photoreduction Reaction
Gui-Qi Lai, Ning Li, Jun He* and Ya‐Qian Lan*. Chemical Communications, 2023, 59:12471-12474. Link PDF
327
Modulated Connection Modes of Redox Units in Molecular Junction Covalent Organic Framework for Artificial Photosynthetic Overall Reaction
Qi Li, Jia-Nan Chang, Zeng-Mei Wang*, Meng Lu, Can Guo, Mi Zhang, Tao-Yuan Yu, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, 145(42):23167-23175. Link PDF
326
Relative Local Electron Density Tuning in Metal-Covalent Organic Frameworks for Boosting CO2 Photoreduction
Mi Zhang, Pei Huang, Jia-Peng Liao, Ming-Yi Yang, Shuai-Bing Zhang, Yu-Fei Liu, Meng Lu*, Shun-Li Li, Yue-Peng Cai and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62(44):e202311999. Link PDF
325
Integrating Metal Complex Units and Redox Sites into Thorium-Based Metal-Organic Frameworks for Selective Photocatalytic Oxidation of Sulfides
Xiu-Fen Li, Pengfei Wu, Liang Kan, Qian Niu, Sheng-Nan Sun, Qing Huang* and Ya‐Qian Lan*. Advanced Functional Materials, 2023, 33(51):2308534. Link PDF
324
Green Synthesis of Bifunctional Phthalocyanine-Porphyrin COFs in Water for Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction Coupled with Methanol Oxidation
Mi Zhang, Jia-Peng Liao, Run-Han Li, Sheng-Nan Sun, Meng Lu, Long-Zhang Dong, Pei Huang, Shun-Li Li, Yue-Peng Cai and Ya‐Qian Lan*. National Science Review, 2023, 10(11):nwad226. Link PDF
323
Achieving High CO2 Photoreduction Activity by Conductive Crosslinks of Metal-Organic Framework
Ning Li, Gui-Qi Lai, Lai-Hon Chung, Fei Yu, Jun He* and Ya‐Qian Lan*. CCS Chemistry, 2023, Accepted Article. Link PDF
322
Synergistic Metal-Nonmetal Active Sites in a Metal-Organic Cage for Efficient Photocatalytic Synthesis of Hydrogen Peroxide in Pure Water
Jia-Ni Lu, Jing-Jing Liu, Long-Zhang Dong, Jiao-Min Lin, Fei Yu, Jiang Liu,* and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62(36):e202308505. Link PDF
321
Integrating Enrichment, Reduction And Oxidation Sites in One System for Artificial Photosynthetic Diluted CO2 Reduction
Yan Yang, Hong-Yu Zhang, Ya Wang, Lu-Hua Shao, Liang Fang, Hong Dong, Meng Lu, Long-Zhang Dong, Ya‐Qian Lan and Feng-Ming Zhang*. Advanced Materials, 2023, 35(40):2304170. Link PDF
320
Calix[4]arene-Functionalized Titanium-Oxo Compounds for Perceiving Differences in Catalytic Reactivity Between Mono- and Multimetallic Sites
Ning Li, Jiao-Min Lin, Run-Han Li, Jing-Wen Shi, Long-Zhang Dong, Jiang Liu, Jun He*, and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, 145(29):16098-16108. Link PDF
319
Structural Evolution of Giant Polyoxometalate: From “Keplerate” to “Lantern” Type Mo132 for Improved Oxidation Catalysis
Jiang Liu, Nan Jiang, Jiao-Min Lin, Zhi-Bin Mei, Long-Zhang Dong, Yi Kuang, Jing-Jing Liu, Su-Juan Yao, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62(31): e202307632. Link PDF
318
Dual Photosensitizer Coupled Three-Dimensional Metal-Covalent Organic Frameworks for Efficient Photocatalytic Reactions
Meng Lu, Shuai-Bing Zhang, Ming-Yi Yang, Yu-Fei Liu,  Jia-Peng Liao, Pei Huang, Mi Zhang*, Shun-Li Li, Zhong-Min Su and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62(31):e202307632. Link PDF
317
Regulation of Redox Molecular Junctions in Covalent Organic Frameworks for H2O2 Photosynthesis Coupled with Biomass Valorization
Jia-Nan Chang, Jing-Wen Shi, Qi Li, Shan Li, Yi-Rong Wang, Yifa Chen*, Fei Yu*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 63(31):e202303606. Link PDF
316
MOF Vertical Array Enables Continuous Ion Transport Pathways with High-Throughput
Shuxian Wang, Zhongliang Li, Fangying Shen, Zhiqin Ruan, Yutong Huang, Yang Liu, Yan Liu, Luyi Chen*, Ya‐Qian Lan* and Qifeng Zheng*. Journal of Materials Chemistry A, 2023, 11, 14025-14033. Link PDF
315
Fluorinated Solvent-Coupled Anion-Derived Interphase to Stabilize Silicon Microparticle Anodes for High-Energy-Density Batteries
Yan Liu, Yutong Huang, Xin Xu, Yang Liu, Jianghong Yang, Jiawei Lai, Junkai Shi, Shuxian Wang, Weizhen Fan*, Yue-Peng Cai, Ya‐Qian Lan* and Qifeng Zheng*. Advanced Functional Materials, 2023, 23(40):2303667. Link PDF
314
Applications of Covalent Organic Frameworks in Sulfur-Based Battery Separators
Yuluan Zhang, Can Guo, Luanhua Zhou, Xiaoman Yao, Yiwen Yang, Huifen Zhuang, Yi-Rong Wang, Qing Huang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Small Science, 2023, 3(10):2300056. Link PDF
313
Progress in Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic CO2 Reduction
Yv-Fei Liu, Mi Zhang, Meng Lu* and Ya‐Qian Lan*. Progress in Chemistry, 2023: 10.7536/PC220936. Link PDF
312
Selective Photosynthesis of Z-olefins through Crystalline Metal-Organic Cage-Initiated Expeditious Cascade Reactions
Jia-Ni Lu, Yunze Huang, Yuan-Sheng Xia, Long-Zhang Dong, Lei Zhang, Jing-Jing Liu, Lan-Gui Xie, Jiang Liu* and Ya‐Qian Lan*. Carbon Energy, 2023, Accepted Article. Link PDF
311
Electronic Tuning of CO2 Interaction by Oriented Coordination of N-Rich Auxillary in Porphyrin Metal-Organic Frameworks for Light-Assisted CO2 Electroreduction
Zhifeng Xin*, Xue Dong, Yi-Rong Wang, Qian Wang, Kejing Shen, Jing-Wen Shi, Yifa Chen*, Ya‐Qian Lan. Advanced Science, 2023, 2301261. Link PDF
310
An Interpenetrated 3D Covalent Organic Framework for Selective Stilbene Photo-Isomerization and Photocyclization
Tao-Yuan Yu, Qian Niu, Yifa Chen*, Meng Lu, Mi Zhang, Jing-Wen Shi, Jiang Liu, Yong Yan*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, 145:8860-8870. Link PDF
309
A Pyrolysis-Free Ni/Fe Bimetallic Electrocatalyst for Overall Water Splitting
Ying Zang, Di-Qiu Lu, Kun Wang, Bo Li, Peng Peng*, Ya‐Qian Lan and Shuang-Quan Zang*. Nature Communications, 2023, 14:1792. Link PDF
308
Ultrafine Cu Nanoclusters Confined within Covalent Organic Frameworks for Efficient Electroreduction of CO2 to CH4 by Synergistic Strategy
Mi Zhang, Meng Lu, Ming-Yi Yang, Jia-Peng Liao, Yu-Fei Liu, Hao-Jun Yan, Jia-Nan Chang, Tao-Yuan Yu, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. eScience, 2023, 3(3):100116. Link PDF
307
Achieving High-Efficient Photoelectrocatalytic Degradation of 4-Chlorophenol via Functional Reformation of Titanium-Oxo Clusters
Jing-Jing Liu, Sheng-Nan Sun, Jiang Liu*, Yi Kuang, Jing-Wen Shi, Long-Zhang Dong, Ning Li, Jia-Ni Lu, Jiao-Min Lin, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, 145(11):6112-6122. Link PDF
306
Integrated Micro Space Electrostatic Field in Aqueous Zn-Ion Battery: Scalable Electrospray Fabrication of Porous Crystalline Anode Coating
Can Guo, Jie Zhou, Yuting Chen, Huifen Zhuang, Jie Li, Jianlin Huang, Yuluan Zhang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202300125. Link PDF
305
Engineering β-Ketoamine Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic Overall Water Splitting
Yan Yang, Xiaoyu Chu, Hong-Yu Zhang, Rui Zhang, Yu-Han Liu, Feng-Ming Zhang*, Meng Lu, Zhao-Di Yang* and Ya‐Qian Lan*. Nature Communications, 2023, 14:593. Link PDF
304
Polyoxometalate-Derived Bimetallic Catalysts for Nitrogen Reduction Reaction
Xiaohan Li, Cong Xue, Xinru Zhou, Yuao Wei, Yingjie Yu, Yu Fu, Wenjing Liu* and Yaqian Lan*. Materials Chemistry Frontiers, 2023, 7:720-727. Link PDF
303
Oxidation-Reduction Molecular Junction Covalent Organic Frameworks for Full Reaction Photosynthesis of H2O2
Jia-Nan Chang, Qi Li, Jing-Wen Shi, Mi Zhang, Lei Zhang, Shan Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202218868. Link PDF
302
Implanting Built-in Electric Field in Hetero-Metallic Phthalocyanine Covalent Organic Frameworks for Light-Assisted CO2 Electroreduction
Xi Tian, Xin Huang, Jing-Wen Shi, Jie Zhou, Can Guo, Rui Wang, Yi-Rong Wang, Meng Lu, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. CCS Chemistry, 2023, 5(11):2557-2566. Link PDF
301
In-Situ Interweaved High Sulfur Loading Li-S Cathode by Catalytically Active Metalloporphyrin Based Organic Polymer Binders
Xiaoman Yao, Can Guo, Chunlei Song, Meng Lu, Yuluan Zhang, Jie Zhou, Hui-Min Ding, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Advanced Materials, 2022, 2208846. Link PDF
300
Selective Generation of Electroreduction C1-C2 Products through Self-Regulation of Catalytically Active Cu Sites on The Same Coordination Cluster Catalyst
Rui Wang, Jiang Liu*, Long-Zhang Dong, Jie Zhou, Qing Huang, Yi-Rong Wang, Jing-Wen Shi, and Ya‐Qian Lan*. CCS Chemistry, 2023, 3(10):2237-2250. Link PDF
299
Three-in-one Fe-Porphyrin Based Hybrid Nanosheets for Enhanced CO2 Reduction and Evolution Kinetics in Li-CO2 Battery
Shan Li, Jian-Hui Wang, Long-Zhang Dong, Yu Zhang, Xiao-Man Yao, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2023, 34(6):107633. Link PDF
298
Uncovering the Synergistic Photocatalytic Behavior of Bimetallic Molecular Catalysts
Lin Yuan, Lei Zhang, Xiao-Xin Li, Jiang Liu*, Jing-Jing Liu, Long-Zhang Dong, Dong-Sheng Li, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2023, 34(1): 107146. Link PDF
297
Rational Design and Synthesis of Advanced Metal-Organic Frameworks for Electrocatalytic Water Splitting
Yu-Jia Tang and Ya‐Qian Lan*. SCIENCE CHINA Chemistry, 2023: 10.1007/s11426-022-1448-8. Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top