309
An Interpenetrated 3D Covalent Organic Framework for Selective Stilbene Photo-Isomerization and Photocyclization
Tao-Yuan Yu, Qian Niu, Yifa Chen*, Meng Lu, Mi Zhang, Jing-Wen Shi, Jiang Liu, Yong Yan*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, Just Accepted. Link PDF
308
Ultrafine Cu Nanoclusters Confined within Covalent Organic Frameworks for Efficient Electroreduction of CO2 to CH4 by Synergistic Strategy
Mi Zhang, Meng Lu, Ming-Yi Yang, Jia-Peng Liao, Yu-Fei Liu, Hao-Jun Yan, Jia-Nan Chang, Tao-Yuan Yu, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. eScience, 2023, Just Accepted. Link PDF
307
Achieving High-Efficient Photoelectrocatalytic Degradation of 4-Chlorophenol via Functional Reformation of Titanium-Oxo Clusters
Jing-Jing Liu, Sheng-Nan Sun, Jiang Liu*, Yi Kuang, Jing-Wen Shi, Long-Zhang Dong, Ning Li, Jia-Ni Lu, Jiao-Min Lin, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2023, Just Accepted. Link PDF
306
Integrated Micro Space Electrostatic Field in Aqueous Zn-Ion Battery: Scalable Electrospray Fabrication of Porous Crystalline Anode Coating
Can Guo, Jie Zhou, Yuting Chen, Huifen Zhuang, Jie Li, Jianlin Huang, Yuluan Zhang, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202300125. Link PDF
305
Engineering β-Ketoamine Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic Overall Water Splitting
Yan Yang, Xiaoyu Chu, Hong-Yu Zhang, Rui Zhang, Yu-Han Liu, Feng-Ming Zhang*, Meng Lu, Zhao-Di Yang* and Ya‐Qian Lan*. Nature Communications, 2023, 14:593. Link PDF
304
Polyoxometalate-Derived Bimetallic Catalysts for Nitrogen Reduction Reaction
Xiaohan Li, Cong Xue, Xinru Zhou, Yuao Wei, Yingjie Yu, Yu Fu, Wenjing Liu* and Yaqian Lan*. Materials Chemistry Frontiers, 2023, 7:720-727. Link PDF
303
Oxidation-Reduction Molecular Junction Covalent Organic Frameworks for Full Reaction Photosynthesis of H2O2
Jia-Nan Chang, Qi Li, Jing-Wen Shi, Mi Zhang, Lei Zhang, Shan Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202218868. Link PDF
302
Implanting Built-in Electric Field in Hetero-Metallic Phthalocyanine Covalent Organic Frameworks for Light-Assisted CO2 Electroreduction
Xi Tian, Xin Huang, Jing-Wen Shi, Jie Zhou, Can Guo, Rui Wang, Yi-Rong Wang, Meng Lu, Qi Li, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. CCS Chemistry, 2023, Just Accepted. Link PDF
301
In-Situ Interweaved High Sulfur Loading Li-S Cathode by Catalytically Active Metalloporphyrin Based Organic Polymer Binders
Xiaoman Yao, Can Guo, Chunlei Song, Meng Lu, Yuluan Zhang, Jie Zhou, Hui-Min Ding, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Advanced Materials, 2022, 2208846. Link PDF
300
Selective Generation of Electroreduction C1-C2 Products through Self-Regulation of Catalytically Active Cu Sites on The Same Coordination Cluster Catalyst
Rui Wang, Jiang Liu*, Long-Zhang Dong, Jie Zhou, Qing Huang, Yi-Rong Wang, Jing-Wen Shi, and Ya‐Qian Lan*. CCS Chemistry, 2023, Just Accepted. Link PDF
299
Three-in-one Fe-Porphyrin Based Hybrid Nanosheets for Enhanced CO2 Reduction and Evolution Kinetics in Li-CO2 Battery
Shan Li, Jian-Hui Wang, Long-Zhang Dong, Yu Zhang, Xiao-Man Yao, Yifa Chen*, Shun-Li Li and Ya‐Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2023, in press. Link PDF
298
Uncovering the Synergistic Photocatalytic Behavior of Bimetallic Molecular Catalysts
Lin Yuan, Lei Zhang, Xiao-Xin Li, Jiang Liu*, Jing-Jing Liu, Long-Zhang Dong, Dong-Sheng Li, Shun-Li Li* and Ya‐Qian Lan*. Chinese Chemical Letters, 2023, 34(1): 107146. Link PDF
297
Rational Design and Synthesis of Advanced Metal-Organic Frameworks for Electrocatalytic Water Splitting
Yu-Jia Tang and Ya‐Qian Lan*. SCIENCE CHINA Chemistry, 2023: 10.1007/s11426-022-1448-8. Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top