224
Boosting Highly Ordered Porosity in Lanthanum Metal-Organic Frameworks for Ring-Opening Polymerization of γ-Butyrolactone
Yifa Chen, Yong-Jun Chen, Yuquan Qi, Hong-Jing Zhu, Xianqiang Huang, Yi-Rong Wang, Ru-Xin Yang, Yu-He Kan, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Chem, 2020. Link PDF
223
Ultrastable Dioxin‐Linked Metallophthalocyanine Covalent Organic Frameworks as Photo‐Coupled Electrocatalysts for CO2 Reduction
Meng Lu, Mi Zhang, Chun-Guang Liu,  Jiang Liu, Lin-Jie Shang,  Min Wang,  Jia-Nan Chang, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2020. Link PDF
222
Construction of Electron Bridge in Polyoxometalates/Graphene Oxide Ultrathin Nanosheets to Boost the Lithium Storage Performance
Jia-Nan Chang, Mi Zhang, Guang-Kuo Gao,  Meng Lu, Yi-Rong Wang, Cheng Jiang, Shun-Li Li, Yifa Chen* and Ya-Qian Lan*. Energy & Fuels, 2020. Link PDF
221
Axial Cl/Br atom-mediated CO2 electroreduction performance in a stable porphyrin-based metal–organic framework
Qing Huang, Qian Niu, Na-Na Ma,* Long-Zhang Dong, Shun-Li Li,* Dong-Sheng Li, Yue-Peng Cai and Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2020. Link PDF
220
Rapid Production of Metal-Organic Frameworks based Separators in Industrial-level Efficiency
Guang-Kuo Gao, Yi-Rong Wang, Hong-Jing Zhu, Yifa Chen*, Ru-Xin Yang, Cheng Jiang, Huiyuan Ma* and Ya-Qian Lan*. Advanced Science, 2020. Link PDF
219
Formation of a mixed-valence Cu(i)/Cu(ii) metal–organic framework with the full light spectrum and high selectivity of CO2 photoreduction into CH4
Yajun Gao, Lei Zhang, Yuming Gu, Wenwei Zhang, Yi Pan, Weihai Fang, Jing Ma*, Ya-Qian Lan* and  Junfeng Bai*. Chemical Science, 2020, 11(37), 10143-10148. Link PDF
218
Self-Assembly of Giant Mo240 Hollow Opening Dodecahedra
Jiaomin Lin, Ning Li, Shiping Yang*, Mingjie Jia, Jiang Liu*, Xiao-Min Li, Lu An, Qiwei Tian, Long-Zhang Dong, and Ya-Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2020, 142(32), 13982–13988. Link PDF   Chemistryviews
217
Calix[8]arene-Constructed Stable Polyoxo-Titanium Cluster for Efficient CO2 Photoreduction in Water
Ning Li, Jing-Jing Liu, Jia-Wei Sun, Long-Zhang Dong, Bao-Xia Dong*, Su-Juan Yao, Zhifeng Xin and Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Green Chemistry, 2020, 22(16), 5325-5332. Link PDF
216
Polyoxometalate‐Based Compounds for Photo/electrocatalytic Applications
Ning Li , Jiang Liu,* Bao-Xia Dong,* and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(47), 20779-20793. Link PDF
215
Metal-Organic Framework based Foams for Efficient Microplastic Removal
Yong-Jun Chen,Yifa Chen,* Chang Miao, Yi-Rong Wang, Guang-Kuo Gao, Ru-Xin Yang, Hong- Jing Zhu, Jian-Hui Wang, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8(29), 14644-14652. Link PDF
214
Intermediate-Temperature Anhydrous High Proton Conductivity Triggered by Dynamically Molecular Migration in Trinuclear Cluster Lattice
Xiao-Min Li, Long-Zhang Dong, Jiang Liu*, Wen-Xin Ji, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Chem, 2020, 6(9), 2272-2282. Link PDF
213
Identification of the activity source of CO2 electroreduction by strategic catalytic site distribution in stable supramolecular structure system
Sheng-Nan Sun, Ning Li, Jiang Liu,* Wen-Xin Ji, Long-Zhang Dong, Yi-Rong Wang and Ya-Qian Lan*. National Science Review, 2020. Link PDF
212
Chloroplast-like porous bismuth-based core–shell structure for high energy efficiency CO2 electroreduction
Yi-Rong Wang, Ru-Xin Yang, Yifa Chen*, Guang-Kuo Gao, Yu-Jie Wang, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Science Bulletin, 2020, 65(19), 1635-1642. Link PDF
211
Polyoxovanadate-polymer hybrid electrolyte in solid state batteries
Mi Zhang, A-Man Zhang, Yifa Chen, Jin Xie, Zhi-Feng Xin, Yong-Jun Chen, Yu-He Kan, Shun-Li Li*, Ya-Qian Lan* and Qiang Zhang*. Energy Storage Materials, 2020, 29, 172-181. Link PDF
210
Semiconductor-Covalent Organic Framework Z-schemeHeterojunctions for Artificial Photosynthesis
Mi Zhang, Meng Lu, Zhong-Ling Lang, Jiang Liu, Ming Liu, Jia-Nan Chang, Le-Yan Li, Lin-Jie Shang, Min Wang, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan* Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(16), 6500-6506. Link PDF
209
Efficient Electron Transmission in Covalent Organic Framework Nanosheets for Highly Active Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction
Hong-Jing Zhu, Meng Lu, Yi-Rong Wang, Su-Juan Yao, Mi Zhang, Yu-He Kan, Jiang Liu, Yifa Chen, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan* Nature Communications, 2020, 11, 497. Link PDF
208
High Electrical Conductivity in a 2D MOF with Intrinsic Superprotonic Conduction and Interfacial Pseudo-capacitance
Jian Su, Wen He, Xiao-Min Li, Lei Sun, Hai-Ying Wang, Ya-Qian Lan*, Mengning Ding* and Jing-Lin Zuo* Matter, 2020, 2(3), 711-722. Link PDF
207
Stable Heterometallic Cluster‐Based Organic Frameworks Catalysts for Artificial Photosynthesis
Long-Zhang Dong, Lei Zhang, Jiang Liu*, Qing Huang, Meng Lu, Wen-Xin Ji and Ya-Qian Lan* Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(7), 2659-2663. Link PDF
206
Metallocene implanted metalloporphyrin organic framework for highly selective CO2 electroreduction
Zhifeng Xin, Yi-Rong Wang, Yifa Chen*, Wen-Liang Li, Long-Zhang Dong and Ya-Qian Lan* Nano Energy, 2020, 67,104233. Link PDF
205
Multielectron transportation of polyoxometalate-grafted metalloporphyrin coordination frameworks for selective CO2-to-CH4 photoconversion
Qing Huang, Jiang Liu, Liang Feng, Qi Wang, Wei Guan, Long-Zhang Dong, Lei
Zhang, Li-Kai Yan,  and Ya-Qian Lan*, Hong-Cai Zhou National Science Review,
2020, 7(1), 53-63.Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top