114
Entangled structures in polyoxometalate-based coordination polymers
Wen-Wen He, Shun-Li Li, Hong-Ying Zang, Guang-Sheng Yang, Shu-Ran Zhang, Zhong-Min Su*, Ya-Qian Lan*. Coordination Chemistry Reviews, 2014, 279:141-160. Link PDF
113
Solid-state structural transformation doubly triggered by reaction temperature and time in 3D metal-organic frameworks: great enhancement of stability and gas adsorption
Ping Shen, Wen-Wen He, Dong-Ying Du, Hai-Long Jiang, Shun-Li Li, Zhong-Ling Lang, Zhong-Min Su*, Qiang Fu, Ya-Qian Lan*. Chemical Science, 2014, 5(4): 1368-1374.
Link PDF
112
A Microporous Anionic Metal-Organic Framework for Sensing Luminescence of Lanthanide(III) Ions and Selective Absorption of Dyes by Ionic Exchange
Jun-Sheng Qin, Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Ping Shen, Shao-Juan Bao, Ya-Qian Lan*, Zhong-Min Su*. Chemistry - A European Journal, 2014, 20(19): 5625-5630. Link PDF
111
A Fluorescent Sensor for Highly Selective Detection of Nitroaromatic Explosives Based on a 2D, Extremely Stable, Metal-Organic Framework
Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shao-Juan Bao, Shun-Li Li, Wen-Wen He, Ya-Qian Lan*, Ping Shen, Zhong-Min Su*. Chemistry - A European Journal, 2014, 20(13): 3589-3594. Link PDF
110
Heteroatoms ternary-doped porous carbons derived from MOFs as metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction
Ji-Sen Li, Shun-Li Li, Yu-Jia Tang, Kui Li, Lei Zhou, Ning Kong, Ya-Qian Lan*, Jian-Chun Bao, Zhi-Hui Dai*. Scientific Reports, 2014, 4:5130. Link PDF
108
Metal-organic framework templated nitrogen and sulfur co-doped porous carbons as highly efficient metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reactions
Jisen Li, Yuyun Chen, Yujia Tang, Shunli Li, Huiqing Dong, Kui Li, Min Han, Ya-Qian Lan*, Jianchun Bao, Zhihui Dai*. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(18): 6316-6319. Link PDF
107
Synergistic effect of mesoporous Mn2O3-supported Pd nanoparticle catalysts for electrocatalytic oxygen reduction reaction with enhanced performance in alkaline medium
Hui-Qing Dong, Yu-Yun Chen, Min Han, Shun-Li Li, Jie Zhang, Ji-Sen Li, Ya-Qian Lan*, Zhi-Hui Dai, Jian-Chun Bao*. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(5): 1272-1276. Link PDF
106
A Stable Porous Anionic Metal-Organic Framework for Luminescence Sensing of Ln3+ Ions and Detection of Nitrobenzene
Jun-Sheng Qin, Shao-Juan Bao, Peng Li, Wei Xie, Dong-Ying Du, Liang Zhao, Ya-Qian Lan*, Zhong-Min Su*. Chemistry-An Asian Journal, 2014, 9(3): 749-753.(Front Cover) Link PDF
105
Two-Dimensional Tin Selenide Nanostructures for Flexible All-Solid-State Supercapacitors
Chunli Zhang, Huanhuan Yin, Min Han*, Zhihui Dai, Huan Pang*, Yulin Zheng, Ya-Qian Lan, Jianchun Bao*, Jianmin Zhu. ACS Nano, 2014, 8(4): 3761-3770. Link PDF
104
A phosphomolybdic acid anion probe-based label-free, stable and simple electrochemical biosensing platform
Tianxiang Wei, Yuyun Chen, Wenwen Tu, Yaqian Lan, Zhihui Dai*. Chemical Communications, 2014, 50(66): 9357-9360. Link PDF
103
In Situ-Generated Nano-Gold Plasmon-Enhanced Photoelectrochemical Aptasensing Based on Carboxylated Perylene-Functionalized Graphene
Jing Li, Wenwen Tu, Hongbo Li*, Min Han, Yaqian Lan, Zhihui Dai*, Jianchun Bao. Analytical Chemistry, 2014, 86(2): 1306-1312. Link PDF
102
One-pot synthesis of core-shell Cu@SiO2 nanospheres and their catalysis for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane and hydrazine borane
Qilu Yao, Zhang-Hui Lu*, Zhujun Zhang, Xiangshu Chen*, Yaqian Lan. Scientific Reports, 2014, 4: 7597. Link PDF
101
Electrochemical monitoring of an important biomarker and target protein: VEGFR2 in cell lysates
Xianxiang Wei, Wenwen Tu, Bo Zhao, Yaqian Lan, Jianchun Bao, Zhihui Dai*. Scientific Reports, 2014, 4: 3982. Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top