339
Three-motif Molecular Junction Type Covalent Organic Frameworks for Efficient Photocatalytic Aerobic Oxidation
Ming-Yi Yang, Shuai-Bing Zhang, Mi Zhang, Ze-Hui Li, Yu-Fei Liu, Xing Liao, Meng Lu*, Shun-Li Li  and Ya-Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2024, 146(5): 3396-3404. Link PDF
361
Ferrocene-Modified Covalent Organic Framework for Efficient Oxygen Evolution Reaction and CO2 Electroreduction
Sheng-Nan Sun, Li-Ling He, Qing Huang, Jiang Liu,* and Ya-Qian Lan. Chemical Communications, 2024, Just Accepted. Link PDF
Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top