. 2020


230

111.gif

Self-Assembly of Giant Mo240 Hollow Opening Dodecahedra

Jiaomin Lin, Ning Li, Shiping Yang*, Mingjie Jia, Jiang Liu*, Xiao-Min Li, Lu An, Qiwei Tian, Long-Zhang Dong, and Ya-Qian Lan*. Journal of the American Chemical Society, 2020, 142(32): 13982–13988.   Chemistryviews

link.pngLink   doc.pngPDF


229

110.jpg


Polyoxometalate‐Based Compounds for Photo- and Electrocatalytic Applications

Ning Li , Jiang Liu*, Bao-Xia Dong* and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(47): 20779-20793.

link.pngLink   doc.pngPDF


228

109.gif

Semiconductor/Covalent-Organic-Framework Z-scheme Heterojunctions for Artificial Photosynthesis

Mi Zhang, Meng Lu, Zhong-Ling Lang, Jiang Liu, Ming Liu, Jia-Nan Chang, Le-Yan Li, Lin-Jie Shang, Min Wang, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(16): 6500-6506.

link.pngLink   doc.pngPDF


227

108.gif

Stable Heterometallic Cluster‐Based Organic Frameworks Catalysts for Artificial Photosynthesis

Long-Zhang Dong, Lei Zhang, Jiang Liu*, Qing Huang, Meng Lu, Wen-Xin Ji and Ya-Qian Lan*. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(7): 2659-2663.

link.pngLink   doc.pngPDF


226

105.gif

Efficient Electron Transmission in Covalent Organic Framework Nanosheets for Highly Active Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction

Hong-Jing Zhu, Meng Lu, Yi-Rong Wang, Su-Juan Yao, Mi Zhang, Yu-He Kan, Jiang Liu, Yifa Chen, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Nature Communications, 2020, 11: 497.

link.pngLink   doc.pngPDF


225

104.gif

Intermediate-Temperature Anhydrous High Proton Conductivity Triggered by Dynamic Molecular Migration in Trinuclear Cluster Lattice

Xiao-Min Li, Long-Zhang Dong, Jiang Liu*, Wen-Xin Ji, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Chem, 2020, 6(9): 2272-2282.

link.pngLink   doc.pngPDF


224

103.gif

High Electrical Conductivity in a 2D MOF with Intrinsic Superprotonic Conduction and Interfacial Pseudo-Capacitance

Jian Su, Wen He, Xiao-Min Li, Lei Sun, Hai-Ying Wang, Ya-Qian Lan*, Mengning Ding* and Jing-Lin Zuo*. Matter, 2020, 2(3): 711-722.

link.pngLink   doc.pngPDF


223

102.gif

Multielectron Transportation of Polyoxometalate-Grafted Metalloporphyrin Coordination Frameworks for Selective CO2-to-CH4 Photoconversion

Qing Huang, Jiang Liu, Liang Feng, Qi Wang, Wei Guan, Long-Zhang Dong, Lei Zhang, Li-Kai Yan, Ya-Qian Lan* and Hong-Cai Zhou. National Science Review, 2020, 7(1): 53-63

link.pngLink   doc.pngPDF


222

101.gif

Polyoxovanadate-Polymer Hybrid Electrolyte in Solid State Batteries

Mi Zhang, A-Man Zhang, Yifa Chen, Jin Xie, Zhi-Feng Xin, Yong-Jun Chen, Yu-He Kan, Shun-Li Li*, Ya-Qian Lan* and Qiang Zhang*. Energy Storage Materials, 2020, 29: 172-181.

link.pngLink   doc.pngPDF


221

100.jpg

Rapid Production of Metal-Organic Frameworks Based Separators in Industrial-Level Efficiency

Guang-Kuo Gao, Yi-Rong Wang, Hong-Jing Zhu, Yifa Chen*, Ru-Xin Yang, Cheng Jiang, Huiyuan Ma* and Ya-Qian Lan*. Advanced Science, 2020, 24(7): 2002190.

link.pngLink   doc.pngPDF


220

100.jpg

Metallocene Implanted Metalloporphyrin Organic Framework for Highly Selective CO2 Electroreduction

Zhifeng Xin, Yi-Rong Wang, Yifa Chen*, Wen-Liang Li, Long-Zhang Dong and Ya-Qian Lan*. Nano Energy, 2020, 67: 104233.

link.pngLink‍   doc.pngPDF


219

113.gif

Chloroplast-Like Porous Bismuth-Based Core–Shell Structure for High Energy Efficiency CO2 Electroreduction

Yi-Rong Wang, Ru-Xin Yang, Yifa Chen*, Guang-Kuo Gao, Yu-Jie Wang, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Science Bulletin, 2020, 65(19): 1635-1642.

link.pngLink   doc.pngPDF


218

113.gif

Formation of a Mixed-Valence Cu(I)/Cu(II) Metal–Organic Framework with the Full Light Spectrum and High Selectivity of CO2 Photoreduction into CH4

Yajun Gao, Lei Zhang, Yuming Gu, Wenwei Zhang, Yi Pan, Weihai Fang, Jing Ma*, Ya-Qian Lan* and   Junfeng Bai*. Chemical Science, 2020, 11(37): 10143-10148.

link.pngLink   doc.pngPDF


217

113.gif

Polyoxometalate-Pillared Metal–Organic Frameworks Synthesized by Surfactant-Assisted Strategy and Incorporated with Carbon Nanotubes for Energy Storage

Xi-Ya Yang,   Wen-Jing Li, Zeng-Long Tan, Jing-Quan Sha,   *Zhi-Bo Tong, Yu Zhang* and Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8(47): 25316-25322.

link.pngLink   doc.pngPDF


216

113.gif

Metal-Organic Framework based Foams for Efficient Microplastic Removal

Yong-Jun Chen, Yifa Chen,* Chang Miao, Yi-Rong Wang, Guang-Kuo Gao, Ru-Xin Yang, Hong- Jing Zhu, Jian-Hui Wang, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8(29): 14644-14652.

link.pngLink   doc.pngPDF


215

113.gif

Calix[8]arene-Constructed Stable Polyoxo-Titanium Cluster for Efficient CO2 Photoreduction

Ning Li, Jing-Jing Liu, Jia-Wei Sun, Bao-Xia Dong*, Long-Zhang Dong, Su-Juan Yao, Zhifeng Xin and Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Green Chemistry, 2020, 22(16): 5325-5332.

link.pngLink   doc.pngPDF


214

113.gif

Axial Cl/Br Atom-Mediated CO2 Electroreduction Performance in a Stable Porphyrin-Based Metal–Organic Framework

Qing Huang, Qian Niu, Na-Na Ma,* Long-Zhang Dong, Shun-Li Li,* Dong-Sheng Li, Yue-Peng Cai and Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2020, 56(94): 14817-14820.

link.pngLink   doc.pngPDF


213

113.gif

Construction of Electron Bridge in Polyoxometalates/Graphene Oxide Ultrathin Nanosheets to Boost the Lithium Storage Performance

Jia-Nan Chang, Mi Zhang, Guang-Kuo Gao,   Meng Lu, Yi-Rong Wang, Cheng Jiang, Shun-Li Li, Yifa Chen* and Ya-Qian Lan*. Energy & Fuels, 2020, 34(12): 16968-16977.

link.pngLink   doc.pngPDF


212

113.gif

Flower-like Superstructures for Efficient Oxygen Reduction Electrocatalysis

Xiaoshu Zhang, Jiayao Fan, Min Han*, Shulin Zhao, Linzhi Lu, Dongdong Xu, Yue Lin*, Naien Shi, Ying Liu, Ya-Qian Lan, Jianchun Bao and Zhihui Dai*. ChemCatChem, 2020, 12(16): 4138-4148.

link.pngLink   doc.pngPDFFree counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top