. 2017


163

114.jpg

Effect of Imidazole Arrangements on Proton-Conductivity in Metal–Organic Frameworks

Feng-Ming Zhang, Long-Zhang Dong, Jun-Sheng Qin, Wei Guan, Jiang Liu, Shun-Li Li, Meng Lu, Ya-Qian Lan*,Zhong-Min Su and Hong-Cai Zhou*. Journal of the American Chemical Society, 2017, 139(17), 6183-6189.   

link.pngLink   doc.pngPDF


162

113.gif


Surfactant-Assisted Phase-Selective Synthesis of New Cobalt MOFs and Their Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction

Ya-Pan Wu, Wei Zhou, Jun Zhao, Wen-Wen Dong, Ya-Qian Lan, Dong-Sheng Li*, Chenghua Sun* and Xianhui Bu*. Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56, 13001-13005. (VIP Paper)   

link.pngLink   doc.pngPDF


161

112.gif

POM-based metal-organic framework/reduced graphene oxide nanocomposites with hybrid behavior of battery-supercapacitor for superior lithium storage

Tao Wei, Mi Zhang, Ping Wu, Yu-Jia Tang, Shun-Li Li*, Feng-Cui Shen, Xiao-Li Wang, Xin-Ping Zhou, Quan-Chao Zhuang and Ya-Qian Lan*. Nano Energy, 2017, 34, 205-214.

link.pngLink   doc.pngPDF


160

111.gif

A highly stable polyoxometalate-based metal-organic framework with π-π stacking for enhancing lithium ion battery performance

Qing Huang, Tao Wei, Mi Zhang, Long-Zhang Dong, A-Man Zhang, Shun-Li Li, Wen-Jing Liu, Jiang Liu and Ya-Qian Lan*. Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5(18), 8477-8483.

link.pngLink   doc.pngPDF


159

110.jpg

Bimetallic Carbides-Based Nanocomposite as Superior Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction

Yu-Jia Tang, Chun-Hui Liu, Wei Huang, Xiao-Li Wang, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li*, and Ya-Qian Lan*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(20), 16977-16985.   

link.pngLink   doc.pngPDF


158

109.gif

CoV2O6-V2O5 Coupled with Porous N-Doped Reduced Graphene Oxide Composite as a Highly Efficient Electrocatalyst for Oxygen Evolution

Feng-Cui Shen, Yu Wang, Yu-Jia Tang, Shun-Li Li, Ya-Fei Li*, Yi-Rong Wang, Long-Zhang Dong, Yan Xu and Ya-Qian Lan*. ACS Energy Letter, 2017, 1327-1333.

link.pngLink   doc.pngPDF


157

108.gif

Synergistic Conductivity Effect in a Proton Sources-Coupled Metal–Organic Framework

Xiao-Min Li, Long-Zhang Dong , Shun-Li Li, Gang Xu, Jiang Liu*, Feng-Ming Zhang, Li-Shi Lu and Ya-Qian Lan*. ACS Energy Letter, 2017, 2, 2313-2318.

link.pngLink   doc.pngPDF


156

105.gif

A highly stable polyoxometalate-based metal-organic framework with an ABW zeolite-like structure

Xiao-Xin Li, Feng-Cui Shen, Jiang Liu, Shun-Li Li, Long-Zhang Dong, Qiang Fu, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2017, 53(72), 10054-10057.

link.pngLink   doc.pngPDF


155

104.gif

Controllable porosity conversion of metal-organic frameworks composed of natural ingredients for drug delivery

Jiang Liu, Tian-Yi Bao, Xi-Ya Yang, Pei-Pei Zhu, Lian-He Wu, Jing-Quan Sha*, Lei Zhang, Long-Zhang Dong, Xue-Li Cao and Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2017, 53(55), 7804-7807.

link.pngLink   doc.pngPDF


154

103.gif

Diamondoid-structured polymolybdate-based metal-organic frameworks as high-capacity anodes for lithium-ion batteries   

Yuan-Yuan Wang, Mi Zhang, Shun-Li Li, Shu-Ran Zhang, Wei Xie, Jun-Sheng Qin, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Chemical Communications, 2017, 53(37): 5204-5207.

link.pngLink   doc.pngPDF


153

102.gif

Efficient Electrocatalyst for the Hydrogen Evolution Reaction Derived from Polyoxotungstate/Polypyrrole/Graphene

Xiao-Li Wang, Yu-Jia Tang, Wei Huang, Chun-Hui Liu, Long-Zhang Dong, Shun-Li Li* and Ya-Qian Lan*. ChemSusChem, 2017, 10(11): 2402-2407.   (VIP Paper)

link.pngLink   doc.pngPDF


152

117.jpg

Polyoxomolybdate–Polypyrrole/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite as High-Capacity Electrodes for Lithium Storage

Mi Zhang⊥, Tao Wei⊥, A-Man Zhang, Shun-Li Li, Feng-Cui Shen, Long-Zhang Dong, Dong-Sheng Li and Ya-Qian Lan*. ACS Omega, 2017, 2 (9),   5684-5690.

link.pngLink   doc.pngPDF


151

117.jpg

Syntheses of Exceptionally Stable Al(III) Metal-Organic Frameworks: How to Grow High Quality Large Single Crystals?

Yuan-Yuan Guo, Jun Zhang, Long-Zhang Dong, Yan Xu, Wei Han, Min Fang*, Hong-Ke Liu, Yong Wu* and Ya-Qian Lan*. Chemistry – A European Journal, 23, 15518-15528.

link.pngLink   doc.pngPDF


150

134.jpg

Co-doped Zn1-xCdxS nanocrystals from metal-organic framework precursors: porous microstructure and efficient photocatalytic hydrogen evolution

Xiu Tang, Jia-Hui Zhao, Yu-Han Li, Zi-Ji Zhou, Kui Li*, Fu-Tian Liu* and Ya-Qian Lan*. Dalton Transactions, 2017, 46(32), 10553-10557.

link.pngLink   doc.pngPDF


149

133.jpg

One-pot synthesis of core-shell Cu@SiO2 nanospheres and their catalysis for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane and hydrazine borane

Xi-Ya Yang, Tao Wei, Ji-Sen Li, Ning Sheng, Pei-Pei Zhu, Jing-Quan Sha*, Tong Wang and   Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry, 2017, 56(14), 8311-8318.

link.pngLink   doc.pngPDF


148

131.jpg


Encapsulation of an iridium complex in a metal-organic framework to give a composite with efficient white light emission

Wei Xie, Jun-Sheng Qin, Wen-Wen He, Kui-Zhan Shao, Zhong-Min Su*, Dong-Ying Du, Shun-Li Li and Ya-Qian Lan*. Inorganic Chemistry Frontiers, 2017, 4(3), 547-552.

link.pngLink   doc.pngPDF


Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top