. 2014


115

114.jpg

Recent advances in porous polyoxometalate-based metal–organic framework materials

Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shun-Li Li, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Chemical Society Reviews, 2014, 43, 4615-4632.

link.pngLink   doc.pngPDF


114

114.jpg

Entangled structures in polyoxometalate-based coordination polymers

Wen-Wen He, Shun-Li Li, Hong-Ying Zang, Guang-Sheng Yang, Shu-Ran Zhang, Zhong-Min Su* and Ya-Qian Lan*. Coordination Chemistry Reviews, 2014, 279:141-160.

link.pngLink   doc.pngPDF


113
113.gif


Solid-state structural transformation doubly triggered by reaction temperature and time in 3D metal-organic frameworks: great enhancement of stability and gas adsorption

Ping Shen, Wen-Wen He, Dong-Ying Du, Hai-Long Jiang, Shun-Li Li, Zhong-Ling Lang, Zhong-Min Su*, Qiang Fu and Ya-Qian Lan*. Chemical Science, 2014, 5(4): 1368-1374.   

link.pngLink   doc.pngPDF


112


112.gif

A Microporous Anionic Metal-Organic Framework for Sensing Luminescence of Lanthanide(III) Ions and Selective Absorption of Dyes by Ionic Exchange

Jun-Sheng Qin, Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Ping Shen, Shao-Juan Bao, Ya-Qian Lan* and Zhong-Min Su*. Chemistry - A European Journal, 2014, 20(19): 5625-5630.

link.pngLink   doc.pngPDF


111111.gif

A Fluorescent Sensor for Highly Selective Detection of Nitroaromatic Explosives Based on a 2D, Extremely Stable, Metal-Organic Framework

Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shao-Juan Bao, Shun-Li Li, Wen-Wen He, Ya-Qian Lan*, Ping Shen and Zhong-Min Su*. Chemistry - A European Journal, 2014, 20(13): 3589-3594.

link.pngLink   doc.pngPDF


110

110.jpg

Heteroatoms ternary-doped porous carbons derived from MOFs as metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction

Ji-Sen Li, Shun-Li Li, Yu-Jia Tang, Kui Li, Lei Zhou, Ning Kong, Ya-Qian Lan*, Jian-Chun Bao and Zhi-Hui Dai*. Scientific Reports, 2014, 4:5130.

link.pngLink   doc.pngPDF


109


109.gif

Metal-organic framework templated nitrogen and sulfur co-doped porous carbons as highly efficient metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reactions

Jisen Li, Yuyun Chen, Yujia Tang, Shunli Li, Huiqing Dong, Kui Li, Min Han, Ya-Qian Lan*, Jianchun Bao and Zhihui Dai*. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(18): 6316-6319.

link.pngLink   doc.pngPDF


108


108.gif

Synergistic effect of mesoporous Mn2O3-supported Pd nanoparticle catalysts for electrocatalytic oxygen reduction reaction with enhanced performance in alkaline medium

Hui-Qing Dong, Yu-Yun Chen, Min Han, Shun-Li Li, Jie Zhang, Ji-Sen Li, Ya-Qian Lan*, Zhi-Hui Dai and Jian-Chun Bao*. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2(5): 1272-1276.

link.pngLink   doc.pngPDF


107

105.gif


A Stable Porous Anionic Metal-Organic Framework for Luminescence Sensing of Ln3+ Ions and Detection of Nitrobenzene

Jun-Sheng Qin, Shao-Juan Bao, Peng Li, Wei Xie, Dong-Ying Du, Liang Zhao, Ya-Qian Lan* and Zhong-Min Su*. Chemistry-An Asian Journal, 2014, 9(3): 749-753.(Front Cover)

link.pngLink   doc.pngPDF


106

104.gif

Two-Dimensional Tin Selenide Nanostructures for Flexible All-Solid-State Supercapacitors

Chunli Zhang, Huanhuan Yin, Min Han*, Zhihui Dai, Huan Pang*, Yulin Zheng, Ya-Qian Lan, Jianchun Bao* and Jianmin Zhu. ACS Nano, 2014, 8(4): 3761-3770.

link.pngLink   doc.pngPDF


105

103.gif

A phosphomolybdic acid anion probe-based label-free, stable and simple electrochemical biosensing platform

Tianxiang Wei, Yuyun Chen, Wenwen Tu, Yaqian Lan and Zhihui Dai*. Chemical Communications, 2014, 50(66): 9357-9360.

link.pngLink   doc.pngPDF


104

102.gif

In Situ-Generated Nano-Gold Plasmon-Enhanced Photoelectrochemical Aptasensing Based on Carboxylated Perylene-Functionalized Graphene

Jing Li, Wenwen Tu, Hongbo Li*, Min Han, Yaqian Lan, Zhihui Dai* and Jianchun Bao. Analytical Chemistry, 2014, 86(2): 1306-1312.

link.pngLink   doc.pngPDF


103

101.gif

One-pot synthesis of core-shell Cu@SiO2 nanospheres and their catalysis for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane and hydrazine borane

Qilu Yao, Zhang-Hui Lu*, Zhujun Zhang, Xiangshu Chen* and Yaqian Lan. Scientific Reports, 2014, 4: 7597.   

link.pngLink   doc.pngPDF


102

100.jpg

Electrochemical monitoring of an important biomarker and target protein: VEGFR2 in cell lysates

Xianxiang Wei, Wenwen Tu, Bo Zhao, Yaqian Lan, Jianchun Bao and Zhihui Dai*. Scientific Reports, 2014, 4: 3982.

link.pngLink   doc.pngPDF


101

100.jpg

2D Cd(II)–Lanthanide(III) Heterometallic–Organic Frameworks Based on Metalloligands for Tunable Luminescence and Highly Selective, Sensitive, and Recyclable Detection of Nitrobenzene

Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shun-Li Li, Wen-Wen He, Ya-Qian Lan* and Zhong-Min Su*. Inorganic Chemistry, 2014, 53, 15, 8105-8113.

link.pngLink   doc.pngPDF


Free counters!
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top